Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:778 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 10.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt forslag til lovendringer som vil hjemle stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring?

Begrunnelse

Statsråden gikk i fjor sommer ut i mediene og sa at han vil ha en slutt på at barnebortførere får barnebidrag fra forelderen som blir igjen. Sommeren 2009 sendte barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med arbeidsdepartementet et lovforslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring på høring. Høringsfristen var 1. november 2009. Stortinget har ennå ikke fått noe lovforslag til behandling. I mellomtiden kan foreldre bortføre egne barn til utlandet og samtidig motta barnetrygd og barnebidrag som enslig forsørger.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Regjeringen sendte i juli 2009 forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring på høring. Høringsrunden ga bred støtte til forslaget, men avdekket behov for utredning og avklaring i forhold til menneskerettighetene og Norges forpliktelser etter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Disse spørsmålene er vurdert av Lovavdelingen i Justisdepartementet i brev mottatt her desember 2010. Som følge av uttalelsen fra lovavdelingen kreves det en nærmere utredning av enkelte forslag før saken kan fremmes for Stortinget. Dette arbeidet er nå i gang i samarbeid med berørte departementer. Jeg tar sikte på å legge fram en Prop. L for Stortinget når arbeidet er avsluttet.