Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:781 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at resterende traseer som gjenstår til bygging på E18 i Indre Østfold blir bygget som 4-felts motorvei, samt oppsetting av midtdelere på bebygd E 18 Hærland til Ørje?

Begrunnelse

Kravet til 4 felts motorvei går ved 12000 biler per døgn. E 18 gjennom Indre Østfold til Stockholm er stamveien og Norges hovedferdselsåre denne veien. Trafikkveksten er økende og i løpet av en 10-20 års periode vil veksten og utviklingen av biler per døgn tilsi behov for 4 felts motorvei.
Statens veivesen sitt beregningsgrunnlag baseres på beregningsmodeller laget av Veidirektoratet. Veksten for Norge er på 1,1 %, mens for Østfold viser prognosen en formidabel vekst på 3,7 for fjoråret.
Av hensyn til så vel fremkommelighet og sikkerhet på veien tilsier det at når ny stamvei / Europavei skal bygges bør vi hensynta en utvikling i trafikken og ta godt høyde for denne.
Det er fornuftig bruk av fellesskapets penger at vi ikke bygger og bruker milliarder på noe som om få år er for lite dimensjonert.
I tillegg er det ikke bygget middelere på allerede bygget trase mellom Hærland og Ørje. Dette utgjør 1,5 mil.
Erfaringene ellers i Norge er at dette sparer liv og bedrer trafikksikkerhet.
Dette illustrer at kortsiktig planlegging kan gjøre at det umiddelbart er billig, men i det lange løp blir dyrere enn det i utgangspunktet kunne vært!
Det er en selvfølge at vi skal tenke lang frem når vi vedtar store vei prosjekter. Det er både reisende og skattebetalere tjent med.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det gjenstår å bygge ut tre strekninger på E18 i Østfold: Riksgrensen – Ørje, Melleby – Momarken og Knapstad – Akershus grense.

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av gjenstående deler av E18 i Østfold. Etter det Samferdselsdepartementet erfarer, vil dette opplegget medføre endringer i dagens bompengeopplegg for fase 1 av Østfoldpakken.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem en stortingsproposisjon om videre utbygging av E18 gjennom Østfold så snart som mulig, og etter planen i løpet av våren 2011. Jeg ser det som naturlig at valg av standard for videre utbygging av E18 gjennom Østfold ses på som ledd av dette arbeidet.