Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:785 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden endre retningslinjene for bo- og behandlingstilbud av unge rusmiddelavhengige slik at oppholdstid for ungdommer ikke begrenses til 12 måneder?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med at oppholdstid for ungdommer i ruskollektiv begrenses unødvendig. Ungdommer på lov om barneverntjenester får ofte forlenget sitt vedtak utover et år. Ungdommer som er plassert på lov om spesialisthelsetjenester får imidlertid ikke den samme muligheten, til tross for at dette er ungdommer med samme problematikk og bare noen måneders aldersforskjell.
Tradisjonelt har behandlingstiden i ruskollektivene vart fra 18 til 24 måneder, noen ganger enda lengre. De siste årene har Fossum ruskollektiv stadig oftere blitt møtt med krav om å redusere behandlingstiden kraftig – uansett symptomtrykk, livshistorie og sårbarhet. Press på kortere behandlingstid kommer ofte i konflikt med faglig innhold og vil kunne ha store menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser på lang sikt. Blant annet vil muligheten for å gi ungdommene et grunnlag for å fullføre videregående skole svekkes hvis oppholdstiden skal begrenses til 12 måneder. I verste fall mister ungdommene to års skolegang, avhengig av når på året de kommer til behandling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som helse- og omsorgsminister har jeg også ansvaret for tilrettelegging av tjenester til rusmiddelavhengige. Dette er en sårbar gruppe pasienter som i særlig grad har behov for tjenester som er tilrettelagt i forhold til deres ofte meget sammensatte behov. Jeg er derfor opptatt av at tjenestene til rusmiddelavhengige skal være av en så god kvalitet som mulig.

Som kjent ble den nye forskriften for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og de nasjonale retningslinjene gjort gjeldende fra januar 2010. Formålet med dette regelverket var blant annet å sørge for en høy og likeverdig kvalitet på tjenestene innenfor denne delen av tverrfaglig spesialisert behandling. Samtidig kan jeg orientere om at Helsedirektoratet for tiden arbeider med retningslinjer for øvrige deler av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

I spørsmålet vises det til retningslinjer for bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige der det skal være en begrensning for oppholdstiden til 12 måneder. Jeg er ikke kjent med slike retningslinjer. Som det fremgår av avsnittet ovenfor, vil retningslinjer for de øvrige delene av TSB bli utarbeidet i tiden som kommer. I dette arbeidet vil også behandling ved døgninstitusjoner uten substitusjonsbehandling inngå.

Jeg er kjent med at de regionale helseforetakene i sine anskaffelsesprosesser overfor private tilbydere på rusfeltet i kravspesifikasjonen har satt som krav at et behandlingsopphold vanligvis ikke skal vare lengre enn ett år. Etter det jeg er orientert om fra de regionale helseforetakene, er det imidlertid slik at rusmiddelavhengige som har behov for opphold av lengre varighet enn et år, skal gis en slik mulighet. Dette skal imidlertid gjøres på grunnlag av en individuell vurdering, der også pasientens synspunkter skal vektlegges. Dette er i tråd med Helsedirektoratets vurderingsveileder.

Avslutningsvis vil jeg peke på at rusmiddelavhengige som pasientgruppe ofte har sammensatte behov, og det er viktig at alle deler av det offentlige hjelpeapparatet samarbeider for å bidra til best mulig effekt av et behandlingsopphold. Utskriving fra en institusjon i spesialisthelsetjenesten skal gjøres i samarbeid med henvisende instans og hjelpeapparatet i vedkommendes hjemkommune, og det er denne kommunen som har ansvaret for videre oppfølging i form av bo- og skoletilbud.