Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:787 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 07.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede viser til at organisasjonen Special Olympics Norway har blitt utsatt for sanksjoner fra Norges Idrettsforbund, som en følge av sitt samarbeid med EuroLotto. Undertegnede er av den oppfatning at dette er en svært urettferdig behandling, som medfører et angrep på ekte idrettsglede blant en sårbar gruppe mennesker.
Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med situasjonen knyttet til Special Olympics Norway og Norges Idrettsforbund?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at organisasjonen Special Olympics Norway har blitt utsatt for sanksjoner fra Norges Idrettsforbund, som en følge av sitt samarbeid med EuroLotto.
Det er, slik jeg ser det, ingen grunn til at Special Olympics Norway skal bli brukt som et virkemiddel i kampen mot spillselskaper som ønsker å bidra konstruktivt til norsk idrett. Det at noen vil bidra til fellesskapet på frivillig basis må ses på som en positiv utvikling.
Det vises videre til at en lisensordning for spill ville medført at dette hadde blitt gjort i et offentlig rammeverk som ville kommet norsk idrett og frivillighet til gode.
Sett i lys av behandlingen av Special Olympis Norway, ber jeg om statsrådens vurdering knyttet til denne saken spesielt, og problematikken generelt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Special Olympics Norway er del av verdens største idrettsbevelgelse for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonen driver et viktig arbeid. Forholdet mellom Special Olympics Norway og Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité er en sak mellom de to organisasjonene.

Jeg er imidlertid glad for at Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité ser betydningen av reguleringen av pengespill i Norge. Denne reguleringen bidrar til mindre kriminalitet knyttet til pengespill og til reduserte problemer med spillavhengighet for den norske befolkningen. Samtidig bidrar de norske reglene til at overskuddet fra pengespillene blir fordelt mellom ulike frivillige og samfunnsnyttige organisasjoner etter regler som er vedtatt av Stortinget.

Et av hovedprinsippene i norsk regulering av pengespill er at de største spillene skal avholdes under direkte statlig kontroll for å sikre at spilltilbudet utvikles på en forsvarlig måte og i tråd med de politiske intensjonene. En organisering av pengespill innenfor en enerettsmodell er vurdert å være det mest egnede virkemiddelet for å hindre problemer knyttet til pengespill, noe som er blitt anerkjent av både EFTA-domstolen og Høyesterett.

I Norge kan pengespill bare avholdes hvis det er gitt tillatelse fra norske myndigheter. Spillet EuroLotto har ikke en slik tillatelse og er derfor å anse som et ulovlig pengespill i Norge. Etter pengespilloven er det kun Norsk Tipping som kan avholde slike lottospill. Det kan heller ikke sendes slike lottospill til Norge gjennom fjernsynssendinger fra andre land. Lotteritilsynet sendte derfor 1. februar 2011 forhåndsvarsel til arrangøren av EuroLotto, med pålegg om stans av formidlingen av spillet til Norge.