Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:788 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 08.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): En rapport utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon viser til at palestinske myndigheter og sikkerhetsstyrker trakasserer opposisjonelle på Vestbredden, samtidig som flere menneskerettighetsorganisasjoner hevder at sikkerhetsstyrkene forfølger menneskerettighetsaktivister og truer journalister.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp problemstillingen med palestinske myndigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I mine møter med palestinske myndigheter tar jeg jevnlig opp menneskerettighetssituasjonen i Det palestinske området. Jeg drøfter dette med palestinske politikere, senest da jeg besøkte regionen i forrige måned, på samme måte som jeg tar opp alvorlige menneskerettighetsspørsmål knyttet til den israelske okkupasjonen i mine samtaler med israelske politikere og regjeringsmedlemmer.

Norge har en løpende dialog med palestinske myndigheter om ivaretakelse av menneskerettighetene og betydningen av rettssikkerhet i det palestinske samfunnet. Styrking av rettssystemet er en integrert del av statsminister Salam Fayyads statsbyggingsprosess, som Norge støtter gjennom vår lederrolle i giverlandssamarbeidet og betydelig budsjettstøtte.

Tross vedvarende israelsk okkupasjon og problemer knyttet til splittelsen mellom Fatah og Hamas, har befolkningen på Vestbredden de siste årene fått bedrede levekår, større sikkerhet og høyere grad av økonomisk trygghet. Norge legger vekt på at denne utviklingen må gå hånd i hånd med oppbyggingen av en rettsstat der menneskerettighetene respekteres. Derfor gir Norge også økonomisk støtte til lokale ikke-statlige organisasjoner som arbeider for fremme av menneskerettigheter i det palestinske området.

Det er fortsatt betydelige utfordringer på menneskerettighetsområdet i det palestinske området. Samtidig har palestinske myndigheter et klart fokus på styrket rettssikkerhet og rettsstatsprinsipper i den pågående institusjonsbyggingen. Det har i senere tid funnet sted en positiv utvikling i dette arbeidet. Dette har blant annet gitt seg utslag i arbeid med å avskaffe dødsstraff fra det nasjonale lovverket. Et nytt utkast til sivil straffelov, hvor dødsstraff er utelatt, er under utarbeidelse og forventes undertegnet av Presidenten i løpet av 2011.

Norskstøttede nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner er i ferd med å få gjennomslag for sitt arbeid for å avskaffe de palestinske etterretningsmyndighetenes praksis for å anvende militærdomstoler i sivile saker. Som del av statsbyggingsprosessen arbeides det også med revisjon av nasjonal lovgivning for å imøtekomme internasjonale standarder og klargjøre lovverket for tiltredelse til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner med overvåkningsmekanismer ved en statsdannelse.