Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:790 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 08.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Har statsråden evaluert hva Storbritannias Strategic Defence and Security Review (SDSR) fra oktober 2010 innebærer for norsk sikkerhetspolitikk?

Begrunnelse

Storbritannia gikk i sin SDSR publisert 19. oktober 2010 langt i å varsle betydelige kutt i sine militære kapasiteter, og det er rimelig å anta at dette vil påvirke hvilke kapasiteter britene kan stille i nordområdene de kommende årene. Blant annet er det varslet kutt i kapasiteter til maritim overvåkning, og antallet fartøyer tilgjengelig for patruljering i nordområdene vil sannsynligvis synke.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 31. januar 2011, med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide om hva Storbritannias Strategic Defence and Security Review (SDSR) innebærer for norsk sikkerhetspolitikk.

Forsvarsdepartementet følger utviklingen hos nære allierte som Storbritannia tett. På kort sikt er det neppe mulig å peke på direkte virkninger for norsk sikkerhetspolitikk. De varslede nedtrekkene i britiske forsvarsstrukturer kan bety en noe redusert evne til å operere i nordområdene, og potensielt også i andre områder. Storbritannia vil fremdeles, på tross av de varslede kuttene, opprettholde en betydelig bredde av kapasiteter med evne til å operere vidt geografisk, også i nordområdene. Valget om ikke å sette de nye Nimrod maritime overvåkningsflyene i tjeneste, er resultat av ulike faktorer. Fra britisk side mener man at en betydelig del av Nimrods kapasiteter kan erstattes av andre overvåkningsplattformer.

SDSR er i betydelig grad en økonomidrevet studie som gjenspeiler en beregnet ubalanse mellom ambisjoner og midler. På tross av kuttene, har den britiske regjeringen gitt klart utrykk for ambisjoner om fortsatt å være en global aktør. Militære kapasiteter er en helt avgjørende del av denne ambisjonen. Betydningen av flernasjonalt og bilateralt samarbeid med sentrale partnere fremheves i SDSR. Den nylige inngåtte forsvarsavtalen med Frankrike må ses i dette lys, og fra britisk side er det indikert et ønske om å styrke bilateral kontakt også med de nordeuropeiske landene, herunder Norge.

Den britiske forsvarsminister, Liam Fox, har tatt til orde for å styrke samarbeidet mellom de nordiske og baltiske landene, samt Polen, Tyskland og Nederland. Denne utviklingen er helt i tråd med norske interesser, og vi har i flere år arbeidet for et slikt styrket sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid. Fox har indikert at Norge er en viktig bilateral samarbeidspartner som vil få større betydning for Storbritannia i de kommende år, også i spørsmål om nordområdene.

På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at både Storbritannia og en rekke andre av våre nærmeste allierte i Europa, må redusere dine forsvarsbudsjetter vesentlig. Det kan innebære at NATOs kollektive forsvarsevne over tid blir svekket.

Imidlertid kan nye britiske initiativ om økt samarbeid ses som et tegn på økt britisk interesse for bilateralt militært samarbeid. Deres ønske om styrket samarbeid ønskes velkommen av regjeringen og vil bli gjenstand for oppmerksomhet i tiden som kommer, både bilateralt og i NATO.