Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:794 (2010-2011)
Innlevert: 31.01.2011
Sendt: 01.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Norge som ansvarlig skipsfartsnasjon har vært en pådriver for internasjonalt regelverk i forbindelse med opphugging av skip og har lyktes i dette arbeidet. Statlige innkjøp av ferger, forsvarsfartøy og forskningsskip kunne her hjemme vært et forbilde for bruken av dette regelverket i anbudsspesifikasjoner.
Hva er årsaken til at norske myndigheter etter en slik internasjonal pådriverinnsats ikke legger inn krav til lovverk som nevnt i begrunnelsen i sine offentlige anbudspesifikasjoner?

Begrunnelse

Norge har vært en pådriver i IMO siden slutten av 1990-tallet for å få på plass et internasjonalt regelverk som skal føre til bedre forhold for arbeidere og forbedret miljø i forbindelse med opphuggingsfasiliteter i den tredje verden. Arbeidet har resultert i IMO resolusjon A.962(23) som senere ble erstattet i mai 2009 av " the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Videre har Norge nasjonalt i Skipssikkerhetslovens § 36 korresponderende formuleringer.
Mange norske aktører følger allerede dette regelverket ved bygging av skip, bl.a. norske offshore-redere og 80 % av nybyggene ved norske verft etter 2008 tilfredsstiller kravene. Fiskebåter som skal leveres i 2012 bygges etter dette regelverket og de 3 nyeste Kystvaktskipene likeså.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig opphugging av skip (Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) ble vedtatt på IMOs diplomatkonferanse i Hong Kong 11. – 15. mai 2009. Norge var en pådriver i denne prosessen. Konvensjonen er ikke trådt i kraft internasjonalt enda. Regjeringen ved Miljøverndepartementet arbeider for tiden med å forberede ratifikasjon og implementering av konvensjonen i norsk rett.

Nærings- og handelsdepartementet har ikke ansvaret for å utarbeide offentlige anbudsspesifikasjoner. Som en del av forvaltningsreformen ble 78 fergesamband overført til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

Jeg er i utgangspunktet positiv til at det offentlige skal legge inn krav i tråd med konvensjonen i sine anbudsspesifikasjoner, og vil ta dette opp med de aktuelle statsrådene.