Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:798 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 08.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ventetiden hos NAV er, og har vært, lang. For mange brukere dreier det seg om svært mange måneder eller til og med år. En henvendelse fra en person i Larvik som har søkt om menerstatning fikk den 23.02.10 brev fra NAV om at saken ville bli behandlet senest innen et år. Den 18. januar 2011 fikk han et nytt brev med beskjed om at saksbehandlingstiden ville bli ytterligere opp mot et halvt år.
Mener statsråden det er akseptabelt å utsette brukerne for så lang ventetid og den belastning dette medfører?

Begrunnelse

Gjennom lang tid, omtrent siden NAV-reformen ble innført, har vi mottatt henvendelser fra brukere av NAV som beklager seg over lange behandlingstider. Det virker som om saksbehandlingstiden ved flere NAV-kontor bare øker. I det ovenfor nevnte tilfellet har brukeren ventet i nesten ett år på å få sin søknad om menerstatning behandlet og regner med at han snart får et vedtak. I stedet for et vedtak mottar han et nytt brev fra NAV som sier at han antagelig må vente i nye 6 måneder. Det er ikke urimelig om følelsen av at man kanskje ikke heller om 6 måneder vil motta et svar melder seg. Det er svært uheldig at denne usikkerheten øker og tryggheten for at NAV er i stand til å løse sine oppgaver forsvinner. Det er forståelig at NAV kan ha mange saker å behandle og at pågangen kanskje er stor men det er grense for hva som kan aksepteres av ventetid og uthaling av en sak. Brukerne av NAV trenger de ytelser og tjenester det søkes om og kan som regel ikke vente i årevis uten at det får negative konsekvenser for den enkelte. En ventetid på 1,5 år for å få en erstatningssak behandlet er langt over grensen for hva som er rimelig.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I styringen av Arbeids- og velferdsetaten har jeg lagt vekt på at ytelser som ubetales av etaten skal finne sted til rett tid. I praksis har det vist seg at saksbehandlingstiden for en del ytelser har vært for lang. Dette har i stor grad hatt sammenheng med gjennomføringen av NAV-reformen. Fortsatt mottar jeg informasjon om at det er utfordringer på noen ytelsesområder, men utviklingen har den siste tiden gått i positiv retning. Saksbehandlingstiden har gått ned på flere av de sentrale ytelsene. Innføring av bedre internkontroll på flere stønadsområder bidrar isolert sett til noe økt tidsbruk i saksbehandlingen, men samtidig vil kvaliteten i behandlingen av saker bli bedre.

Jeg har innhentet informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om utviklingen i saksbehandlingstid i menerstatningssaker. Direktoratet opplyser at innenfor dette området har etaten satt et internt krav om at alle søknader skal være behandlet innen 18 måneder. Det er antakelig denne saksbehandlingstiden som er antydet i den refererte saken fra NAV-kontoret i Larvik. Menerstatningssaker er ofte kompliserte og tidkrevende, og Arbeids- og velferdsetaten må ofte utveksle informasjon med aktører utenfor etaten. For å klarlegge den endelige medisinske invaliditet vil det være nødvendig å innhente supplerende legeopplysninger hos behandlende lege og spesialisterklæring fra én eller flere spesialister. Ofte vil det være ventetid hos ulike spesialistgrupper og sykehusavdelinger. Dette bidrar til lang saksbehandlingstid i menerstatningssaker. Menerstatning kan dessuten ikke tilstås før det er klart hvor stor del av den medisinske skadefølgen som vil bli varig. Dette lar seg ofte ikke gjøre før det er gått en tid etter at skaden eller sykdommen oppsto. Hovedregelen er at vedtak om å innvilge menerstatning ikke kan fattes før det er gått 12 måneder fra skadetidspunktet, jf. forskrift 21.april 1997 nr. 3 om menerstatning ved yrkesskade § 4. Hovedregelen kan fravikes dersom det før 12 måneder er mulig å fastsette den varige invaliditeten.

Direktoratet har opplyst at antall menerstatningssaker med behandlingstid over 18 måneder er betydelig redusert fra 2009 til 2010.