Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:799 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 07.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge en henvendelse vi har mottatt har AFP-pensjonister som omfattes av ny AFP i privat sektor bedre rettigheter til omsorgspoeng enn andre. "I forbindelse med pensjonsreformen er det innført godskriving av omsorgsopptjening for barn under 7 år med tilbakevirkning for perioden 1967-1991." Dette skal gjelde for dem som er født i 1954 eller senere. For dem som er omfattet av AFP i privat sektor skal dette gjelde for dem som er født i 1948 eller senere.
Hvorfor har AFP-pensjonister bedre rettigheter enn andre?

Begrunnelse

Vi har fått opplyst at det i regelverket - uten at vi vet hvilket regelverk - er anført som nevnt ovenfor at AFP-pensjonister i privat sektor som er født etter 1949 kan få godskrevet omsorgspoeng med tilbakevirkning for perioden 1967 - 1991 mens andre bare har rett til omsorgspoengene dersom de er født etter 1954. Vi har ikke registrert at dette har vært omtalt i forbindelse med behandlingen av pensjonsreformene eller andre steder og ber om opplysninger om hvorfor denne forskjellsbehandlingen som, også på dette området, gir AFP-pensjonister bedre rettigheter enn andre med samme opptjening.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I ny alderspensjon tjenes inntektspensjonen opp på grunnlag at alle år med inntekt eller annen opptjening som omsorgsopptjening (alleårsregel). Perioder med mindre tilknytning til arbeidslivet får større konsekvenser for pensjonsopptjeningen enn i dag der pensjonen beregnes på grunnlag av de 20 beste årene. I ny alderspensjon (inntektspensjon) gis det derfor pensjonsopptjening for år med omsorg for små barn også før 1992, det vil si tilbakevirkende omsorgsopptjening. Den nye opptjeningsmodellen i folketrygden fases gradvis inn for personer født 1954-1962, og gjelder fullt ut for personer født fra og med 1963. Personer født etter 1953 får dermed tilbakevirkende omsorgsopptjening i den delen av pensjonen som beregnes etter ny modell.

Ny AFP i privat sektor er fra 2011 utformet som et livsvarig påslag til folketrygdens alderspensjon. Påslaget blir beregnet, som i ny alderspensjon, på grunnlag av alle år med inntekt eller omsorgsopptjening. I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008 ble partene derfor enige om å gi ordningen med pensjonsopptjening ved omsorg for små barn virkning for år før 1992 ved beregningen av AFP-påslaget.

Ny AFP i privat sektor gjelder fullt ut for personer født i 1948 eller senere. Det innbærer at personer født 1948 eller senere får medregnet omsorgsopptjening for år før 1992 i AFP-påslaget. Hvorvidt de også får tilbakevirkende omsorgsopptjening i alderspensjonen fra folketrygden, er avhengig av hvorvidt de helt eller delvis er omfattet av den nye opptjeningsmodellen. Personer født 1948-1953 får tilbakevirkende omsorgsopptjening i AFP-påslaget, men ikke i alderspensjonen som fullt ut beregnes etter dagens regler (besteårsregel).

Det er altså ikke slik at personer med rett til ny AFP i privat sektor har bedre rettigheter i folketrygdens alderspensjon enn personer som ikke har rett til slik AFP. Men det er riktig at personer med rett til ny AFP i privat sektor, i lys av at denne ordningen baseres på en allårsregel, kan få tatt hensyn til år før 1992 der de har hatt omsorg for små barn ved beregning av AFP-påslaget.