Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:800 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Eidsiva Energi avregner sine kunder en nettleie basert på fast-, energi- og effektledd. Fra 1.1.11. vil effektleddet for aktiv og reaktiv effekt bli avregnet hver måned basert på høyeste maksimalverdi over en time, registrert de siste 12 måneder. For mange små turisbedrifter med stor tilstrømming til bl.a. utleiehytter på fredag ettermiddag, betyr dette at effektleddet blir en dominerende del av nettleien og belastning blir tung.
Er dette i tråd med lovverket, og vil statsråden i så fall vurdere å endre dette?

Begrunnelse

Mange små turistbedrifter har en tøff utfording med å skape lønnsomhet i et marked som preges av store svingninger i aktiviteten. Måten nettleien beregnes på legger sten på byrden og mange vil oppleve at noen ytterst få topper, bestemmer kostnadsnivået for hele året. Dette øker kostnaden betydelig og det framstår som urimelig.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Nettselskapene utformer sine tariffer basert på inntektsramme og prinsippene nedfelt i forskrift av 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).

Det er krav om at alle nettkunder skal avregnes et bruksavhengig tariffledd (energiledd), som varierer med kundens løpende uttak/innmating av energi, og andre tariffledd. Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd (fastledd og eventuelt effektledd). Dersom det i tillegg til energiledd og fastledd benyttes effektledd, så er det en forutsetning det baseres på kundens faktiske effektuttak i definerte perioder. Eidsiva Nett har definert kundens makseffekt i løpet av de siste 12 måneder som avregningsgrunnlag. Dette er en praksis som benyttes av flere nettselskap og er innenfor regelverket.

Nettkundenes effektforbruk er avgjørende for hvor kraftig nett nettselskapet må bygge. Nettet må være dimensjonert for å kunne tåle belastningen i de timene hvor det overføres mest energi (makslast). Effektleddet er derfor et viktig prissignal på hvor mye kunden belaster nettet.

Videre skal nettselskapene tilby ikke-diskriminerende og objektive tariffer og har således ikke anledning til å behandle en næringsgruppe annerledes enn andre tilsvarende nettkunder.

En eventuell klage på tariffmessige forhold skal i første instans rettes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Departementet er deretter ankeinstans for NVEs vedtak og kan derfor ikke forhåndsprosedere enkeltsaker.