Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:804 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 07.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden gripe inn overfor Statens landbruksforvaltning?

Begrunnelse

I flere oppslag i Dagsavisen Rana Blad, blant annet 26. januar, kan vi lese om ett nytt overgrep av Statens landbruksforvaltning. Forrige uke ble det kjent at broren til avdøde ektefelle, fikk medhold hos Statens landbruksforvaltning i en oppløsningssak. Enken frykter at hun må flytte fra gård og grunn. Hvis dette vedtaket består, vil dette sannsynligvis rasere Sletten kjøre- og rideklubb som driver med aktivitet for barn og unge med 140 medlemmer. Dette vil kunne få dramatiske konsekvenser for ridemiljøet i en stor region.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Spørsmålet som representanten stiller knytter seg til avgjørelse av en søknad om odelsfrigjøring etter odelsloven. Saken gjelder en odelseiendom som er overtatt som tilleggsjord til en eiendom på vel 12 dekar uten produktive arealer. På sistnevnte eiendom står diverse bygninger som brukes i tilknytning til ridesentervirksomhet. Nordland fylkeslandbruksstyre har vedtatt å odelsfrigjøre eiendommen. Statens landbruksforvaltning mener det ikke er hjemmel til å odelsfrigjøre i et tilfelle som dette og har kjent fylkeslandbruksstyrets vedtak ugyldig.

Det er gitt melding om at vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. Klagefristen er ikke utløpt. Etter det jeg kjenner til vil vedtaket bli påklaget.

Ettersom spørsmålet som representanten stiller knytter seg til en forvaltningssak som etter all sannsynlighet skal behandles av departementet, finner jeg det ikke riktig å uttale meg om denne saken nå.