Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:807 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Regjeringen ville ha tre forslag når preses skal utpekes. Bispemøtet har samlet seg om ett forslag, da det av ulike grunner var vanskelig å få flere til å stille til valg.
Dersom heller ikke kirkemøtet og bispedømmerådet kommer med flere kandidater, hvordan vil statsråden forholde seg til en innstilling med eventuelt en kandidat?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Reglene om nominasjon mv. ved utnevning av biskop innebærer at Bispemøtet skal nominere tre av biskopene som er i tjeneste, til det nye embetet som preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Bispemøtet gjorde det i forrige uke kjent at de bare har nominert én kandidat, nåværende preses og biskop i Borg, Helga Haugland Byfuglien.

De nye reglene om nominasjon mv. ved utnevning av biskop trådte i kraft 1. januar 2011 og ble fastsatt etter en bred høringsrunde. Departementets forslag til ny ordning, herunder forslaget om at det skulle nomineres tre kandidater blant de tjenestegjørende biskopene, fikk stor støtte i høringsrunden. Både Kirkemøtet og Bispemøtet gikk for øvrig i sine uttalelser i 2009 – før departementet la fram stortingsmeldingen om saken, jf. Meld. St. 13 (2009–2010) – inn for at Bispemøtet skulle nominere tre kandidater blant de tjenestegjørende biskopene.

Jeg registrerer at Bispemøtet bare har vært i stand til å nominere én kandidat, og at det derfor ikke foreligger et nominasjonsvedtak som er i samsvar med reglene.

Bispemøtet har på denne bakgrunn besluttet å be de stemmeberettigede kirkelige instansene (Kirkerådet, bispedømmerådene, stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd) om råd om hvordan saken bør håndteres videre.

Jeg vil avvente den kirkelige prosessen og endelig innstilling for å vurdere om nominasjonsvedtaket bør kunne gi grunnlag for utnevnelse. Innstillingen skal foreligge innen 18. mars.