Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:811 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Det er mye positivt i utredningsrapporten av 1. febr 2011 om nasjonal transportplan 2014-2023. Det er særlig positivt at rapporten fokuserer på byregioner med sterk forventet befolkningsvekst innen 2040, for eksempel Stavanger-regionen (42 %), Agderbyen (33 %) og Oslo-regionen (37 %). Veistrekningen E39/E18 Stavanger-Kristiansand-Oslo er allerede blant de viktigste veistrekningene i landet.
Hvordan vil statsråden ta høyde for forventet befolkningsvekst på strekningen i det videre arbeidet med NTP?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det ligger mye positivt i utredningsrapporten og mener at transportetatene og Avinor AS har gjort et godt utredningsarbeid.

Denne rapporten er avslutning av fase 1, Utredningsfasen, i transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. Neste fase, Planfasen, skal munne ut i etatenes og Avinors planforslag, som skal legges fram februar 2012. Forslag til prioritering av enkeltstrekninger vil være en del av dette arbeidet. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet tar sikte på å sende ut retningslinjer for dette arbeidet i mars 2011. Et sentralt element i disse retningslinjene vil være oppfølging av Utredningsfasen.

Rapporten fra Utredningsfasen peker på flere store utfordringer vi står overfor på transportområdet. Et viktig område er den sterke forventede befolkningsveksten i byområdene og medfølgende utfordringer for transportsystemet i og rundt byene. Rapporten peker også på utfordringer som klimaendringer og andre miljøutfordringer, behovet for å utvikle transportsystemet for å skape robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, trafikksikkerhet og universell utforming av transportsystemet.

I retningslinjene for Planfasen vil jeg legge føringer for det videre planarbeidet bl.a. med utgangspunkt i utredningen. Den sterke befolkningsvesten i byområdene vil være en av de viktige utfordringene som må følges opp. Håndtering av transportutfordringene i byområdene vil også måtte avveies mot andre store utfordringer i transportsektoren. Etatenes og Avinors forslag til prioriteringer vil være ett viktig innspill til stortingsmeldingen om NTP. Regjeringens prioriteringer vil framgå av meldingen, som planlegges lagt fram tidlig i 2013.