Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:844 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre kapasitet i turnustjenesten for medisinstudenter, slik at studentene sikres kontinuitet i utdanningsløpet?

Begrunnelse

Endringer i turnusordningen har gjennom det siste året skapt mye uro blant medisinstudenter. Senest er dette aktualisert gjennom nyhetssaker i NRK og Universitas, som viser til at Norge - gjennom EØS-avtalen - er forpliktet til å likebehandle utenlandske studenter med norske studenter. Dette fører til et press på antallet turnusplasser som er tilgjengelig.
Undertegnede mener det er viktig at vi oppfyller våre EØS-forpliktelser, men er samtidig opptatt av at vi skal ha et turnussystem for medisinstudenter som sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i deres utdanningsløp.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Dagens ordning med særskilt turnustjeneste for leger har i senere år kommet under stadig større press, med både kvalitets- og kapasitetsutfordringer. Det er derfor behov for å vurdere endring og framtidsrettet omlegging av ordningen. Dette er noe av bakgrunnen for at Helsedirektoratet tidligere er gitt i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede forslag til en ny modell.

I dagens turnusordning har stat og kommune plikt til å opprette turnusplass for alle som melder seg på turnusordningen. Ventelistene til turnustjenesten har blitt stadig lengre de siste årene. I 2011 er det 840 plasser til rådighet, mens det var 1 680 påmeldte kandidater. Nesten en tredjedel av søkerne ber om ulike særordninger, noe som gjør det enda mer utfordrende å finne tilfredsstillende plasser til alle søkerne. Den frie flyten av arbeidskraft innen EØS-området bidrar til økt press mot turnusordningen. Som representanten Tenden er kjent med, forplikter dagens avtaleverk Norge å tilby plass til turnussøkere fra hele EØS-området. I 2009 utgjorde disse kandidatene 43 prosent av alle søkerne.

Departementet har nå til vurdering en rapport fra Helsedirektoratet hvor det foreslås en omfattende omlegging av dagens turnustjeneste. Jeg legger til grunn at vi fortsatt skal ha en ordning som ivaretar behovet for at nyutdannede leger dyktiggjøres inn i en krevende legerolle. Det sees også hen til behov for å se utdanningsløp fra universitet og spesialistutdanning mer i sammenheng.