Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:813 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 08.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hjemmesoning er en soningsform som blir tatt mer og mer i bruk. Svært mange av de som skal føre tilsyn med de som er på hjemmesoning er ikke faglærte.
Kan statsråden redegjøre for hvordan den faglige kontrollen med disse er?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Den 1. september 2008 ble prøveprosjektet straffegjennomføring med elektronisk kontroll etablert i seks fylker i Norge. Dette er en ny måte å gjennomføre ubetinget fengselsstraff på, og gjelder for domfelte som er idømt ubetinget fengselsstraff i inntil fire måneder eller som har inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. Ordningen er ment som et tiltak for å øke kvaliteten i straffegjennomføringen, gjennom å gi domfelte mulighet til å ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser og dermed bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet.

Siden oppstarten har kriminalomsorgen mottatt til sammen ca. 3600 søknader om å gjennomføre straffen med elektronisk kontroll. Totalt 1946 saker er iverksatt, og av disse er 96 domfelte overført til fengsel etter brudd på vilkår. Dette er en andel på 4,4 %. De fleste tilfellene skyldes inntak av mindre mengder alkohol. I løpet av 2010 ble 1001 saker iverksatt med elektronisk kontroll.

Ved etablering av prøveprosjektet ble det bestemt de ansatte som arbeider med elektronisk kontroll i kriminalomsorgen skulle ha en tverrfaglig kompetanse. Den formelle bakgrunn skulle være sosialfaglig/annen høyere relevant utdanning eller fengselsfaglig utdannelse fra KRUS. Dette skulle sikre en god faglig kvalitet i arbeidet med en straffegjennomføringsform som ligger i skjæringspunktet mellom fengsel og friomsorg. Ved utlysning av stillingene kom det svært mange kvalifiserte søknader, og samtlige ansatte ved de seks enhetene har en utdannelse som tilfredsstiller de fastsatte kompetansekrav. Det er for øvrig meget god søkning til de stillingene som er utlyst for etablering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Hordaland fra 1. april 2011.

Utover de fast ansatte som har ansvar for den faglige oppfølgingen av de domfelte med elektronisk kontroll, er det også mulighet til å benytte innleide eksterne kontrollører for å utføre enkelte kontrolloppgaver. Denne ordningen er aktuell i de enheter som har tidkrevende reisevei mellom friomsorgskontoret og domfeltes bostedsadresse eller sysselsettingssted. Fire enheter bruker i dag eksterne kontrollører i en viss grad. De eksterne kontrollørene er ikke tilsatt i kriminalomsorgen, men blir innleid ved spesielle behov. De har begrenset myndighet og ikke faglig ansvar for domfelte.

Den som gjennomfører straff med elektronisk kontroll, fullbyrder ubetinget fengselsstraff, og det er etablert et kontrollregime som ivaretar nettopp dette. Kontrollen er så omfattende at uregelmessigheter blir oppdaget og nødvendige restriktive beslutninger treffes døgnet rundt, alle dager i uken. Brudd på gjennomføringen håndteres effektivt, om nødvendig ved umiddelbar innsettelse i fengsel. Det er et totalforbud mot inntak av rusmidler i enhver form.

I tillegg til det elektroniske utstyret blir kontrollen med domfelte utført gjennom uanmeldte besøk i hjemmet og på sysselsettingsstedet. Domfelte må i tillegg møte regelmessig hos kriminalomsorgen og avlegge urin- og utåndingsprøver.

Det er en grunnleggende forutsetning for ordningen at straffegjennomføringslovens krav til kvalitet og sikkerhet ivaretas under gjennomføringen. Med den faglige kompetansen som i dag finnes på alle enheter, er jeg trygg på at dette er ivaretatt.