Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:816 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Unge asylsøkere i Norge er en svært sammensatt gruppe. Denne gruppen har rett på undervisning mens de er i landet. Unge asylsøkerne på tidsavgrenset opphold har kort og begrenset periode i Norge foran seg og den undervisningen de får tilbud om gir ikke noen dokumentasjon eller vitnemål.
Hva slags ambisjoner har statsråden for hva disse unge skal lære, og mener statsråden at vi trenger endring av skoletilbudet for disse?

Begrunnelse

Siden 2009 har enslige asylsøkere som er fylt 16 år tidsavgrenset oppholdstillatelse inntil de er 18 år, dersom det ikke er andre grunner til opphold enn at de mangler omsorgsperson i hjemlandet. Fra 1. mai 2009 til 31. desember 2010 fikk 78 ungdommer tidsavgrenset oppholdstillatelse. Fafo har evaluert opplæringstilbudet til denne gruppen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er opptatt av at unge asylsøkere, uansett forventet oppholdstid i Norge, skal få innfridd sine rettigheter til grunnskole og videregående opplæring og få et godt opplæringstilbud. Enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år med begrenset oppholdstillatelse har de samme rettigheter til opplæring som alle andre barn og unge. Dette betyr at de har rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 (opplæring i norsk, engelsk, matematikk og to av fagene naturfag, samfunnsfag og RLE) og eventuelt rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringsloven § 4A-2. Dersom de har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har de rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Opplæringsloven forutsetter at opplæringstilbudet tilpasses den enkelte elev. Elever i videregående opplæring vil også kunne ha rett til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Skoleeier er ansvarlig for å gi et godt opplæringstilbud og tilpasse opplæringen til hver enkelt. Det er med andre ord en plikt for skoleeier til å gi et tilfredsstillende tilbud, og en rett eleven har til opplæring, men ingen plikt.

To år er lang tid i en ungdoms liv og det er viktig å raskt komme i gang med opplæringen, gi et best mulig tilbud tilpasset elevenes forutsetninger og behov og gi en opplæring som er effektiv og som virker motiverende.

Det vil være viktig for disse elevene å lære norsk, både med tanke på den tiden de faktisk oppholder seg i Norge og fordi opplæringsspråket er norsk i ulike fag. Det kan være hensiktsmessig for nyankomne elever med manglende norskferdigheter, at skolen også benytter tospråklige lærere på de språkene dette finnes i opplæringen i fag, for at elevene skal tilegne seg innholdet og ha en mulighet til å få et kompetansebevis eller et vitnemål.

Mange av disse elevene vil kunne ha stor nytte av engelskferdigheter ved retur til hjemlandet. Engelsk inngår i retten til grunnskoleopplæringen for voksne og i videregående opplæring.

På vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI) har FAFO evaluert et kvalifiserings- og opplæringsopplegg som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser i desember 2010 i rapporten Veien videre. Dette er et tilbud som gis i tillegg til ordinær norskopplæring. Hero kompetanse AS har utviklet opplegget. Oppdraget til FAFO var å evaluere kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys av Hero kompetanse AS. Som oppdragsgiver vil UDI vurdere hvordan funnene fra evalueringen skal følges opp.

Jeg er opptatt av at elevene med begrensede oppholdstillatelser får et godt opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven, og vil gjennom Utdanningsdirektoratet be fylkesmannen i Hordaland se nærmere på tilbudet om grunnopplæring som gis og hvorvidt elevene får innfridd sine rettigheter etter opplæringsloven. Jeg vil også be Utdanningsdirektoratet være i dialog med UDI om det supplerende opplæringstilbudet som blir gitt i tillegg til den formelle opplæringen etter opplæringsloven, for å bidra til at opplæringen er så relevant og tilpasset behovene til elevene som mulig.