Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:822 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 14.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange norske vinmonopolutsalg langs grensen sliter med stadig lavere salg. Dette skyldes vesentlig svenskehandel og taxfreesalg.
Hva vil statsråden gjøre for at de norske vinmonopolutsalgene blir mer konkurransedyktige?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Vinmonopolet er et alkoholpolitisk virkemiddel som skal bidra til å begrense alkoholskader gjennom kontrollert salg, begrenset tilgjengelighet og fravær av privatøkonomiske interesser som motiverende for salget. Monopolordningen er et av de viktigste virkemidlene i den norske alkoholpolitikken.

Vinmonopolet skal innrette sin virksomhet etter alkoholpolitiske målsettinger og i samsvar med vinmonopolloven og alkohollovgivningen. For å sikre oppslutning og legitimitet må selskapet utvikle seg i takt med samfunnets forventninger og behov. Videre er det viktig at tilgangen til selskapets tjenester er så lik som mulig på landsbasis, noe utbyggingen av salgsnettet og utviklingen av fjernhandelsløsningene bidrar til. Det er imidlertid den salgsbegrensende effekten ved monopolordningen som er det sentrale. Selskapet skal tilby alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent, slik at denne er tilgjengelig, men innenfor fastsatte rammer, herunder begrensningene i salgstider og reklameforbudet.

I spørsmålet er det etterlyst tiltak som kan gjøre Vinmonopolet mer konkurransedyktig i bestemte deler av landet. At Vinmonopolet blir mer konkurransedyktig er ikke et mål i seg selv. Alkoholpolitikken skal ikke utformes med tanke på å øke salget i Norge, tvert imot. Alkoholpolitikken, herunder rammevilkårene for Vinmonopolet, må utformes på en slik måte at politikken på best mulig måte bidrar til lavt alkoholkonsum og begrensede alkoholskader, samtidig som politikken må ha legitimitet i befolkningen. Vi vet at avgifter og monopolordning er virksomme strategier for å begrense salget og skadevirkningene av alkoholholdig drikk. Rammevilkårene i våre naboland vil likevel være av betydning ved vurderinger knyttet til hvilket nivå man skal legge seg på, for eksempel når det gjelder avgifter. Slike vurderinger må skje for å sikre at politikken har tilstrekkelig legitimitet. Forholdet mellom pris- og avgiftsnivået i Norge og Sverige følges derfor nøye av myndighetene. Videre er volumet av taxfreesalg og grensehandel blant den informasjon som vurderes når for eksempel nivået på avgiftene skal fastsettes.

Per i dag er det etter min oppfatning ikke grunnlag for å gjøre endringer i Vinmonopolets rammevilkår, men jeg følger utviklingen.