Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:823 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 10.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 620 om bilistenes innebetaling og bruken av innbetalte penger gjennom 25 år i Bomringen i Bergen.
Kan statsråden gi en samlet fremstilling av investeringstiltakene som er gjennomført med bidrag bilistenes innetaling til Bomringen i de 25 årene fordelt på samme tiltaksgrupper som i svaret på spm. nr. 620, og slik at samlet beløp og finansieringsbidrag fra ulike bidragsytere (bompenger, SVV, Fylkeskommune og kommune) til de ulike investeringstiltakene fremkommer?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som blant annet omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 971 (2009-2010), stiller ikke Samferdsels- departementet krav om at rapporteringen knyttet til bompengepakker skal være på det detaljeringsnivået som etterspørres av representanten Sortevik. I mitt brev av 19. mars 2010 er det imidlertid gjort rede for bruken av midler i perioden 2002-2009. Her ble det blant annet opplyst følgende:

”I det etterfølgende er det gitt tabellariske oversikter over fordelingen av statlige midler og bompenger innenfor Oslopakke 1,2 og 3, Nord-Jærenpakken, dagens bompengeordning for Bergen og Trondheimspakken. Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 337, blir det bedt om svært detaljerte opplysninger innenfor et langt tidsrom. Samferdsels- departementet har ikke stilt krav til Statens vegvesen om å utarbeide slike oversikter over bruken av midlene innenfor de ulike bompengepakkene. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til de rekonstruerte opplysningene. Samtlige beløp er omregnet til 2009-prisnivå.

………..

Bergensprogrammet

Mill. 2009-kr

2002-2009

Statlige midler Bom-penger

Store prosjekter 660 1 320

Mindre utbedringer 10 100

Gang- og sykkelveger 130 200

Trafikksikkerhetstiltak 190 350

Miljø- og servicetiltak 90 40

Kollektivtrafikktiltak 280 2 090

Planlegging 140 100

Sum investeringer 1 500 4 200

I tillegg kommer, som omtalt i svar på spørsmål nr. 257, om lag 100 mill. kr i lokale tilskudd som ikke er spesifisert. Bompenger til bomstasjoner/ innkrevingsutstyr inngår i bompengeselskapets driftskostnader.

I arbeidet med det planlagte framlegget for Stortinget om videreføring av bompengeordningen i Bergen, har Statens vegvesen foretatt en ny gjenomgang av investeringene i Bergensprogrammet så langt. Dette har ført til mindre avvik i forhold til oppgitte beløp i svaret på spørsmål nr. 257.”

Fordelingen i perioden 1986-2001 ble omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 971 (2009-2010). Her ble det opplyst følgende:

”I mitt svar på spørsmål nr. 257 er det opplyst at det i perioden 1986-2001 ble investert om lag 5,4 mrd. kr i statlige midler og bompenger i prosjekter og tiltak som inngikk i den første bompengeordningen for Bergen. Jeg gjør oppmerksom på at korrekt tall skal være 5,3 mrd. kr. Dette fordelte seg med om lag 3,7 mrd. kr i statlige midler og om lag 1,6 mrd. kr i bompenger. Hovedformålet med denne ordningen var å utvikle et tjenlig hovedvegnett i Bergen, noe som innebærer at bompengene i all hovedsak ble benyttet til veginvesteringer. Den første bompengeordningen for Bergen skulle opprinnelig gjelde fram til utgangen av 2000, men avtalen ble forlenget i påvente av vedtak av dagens bompengeordning. I den forbindelse ble det forutsatt at midlene i 2001 også kunne benyttes til tiltak innenfor programområdene, jf. blant annet St.prp. nr. 45 (1998-99). Statens vegvesen anslår at det ble benyttet om lag 50 mill. kr i bompenger til tiltak for miljø og kollektivtrafikk i 2001.”

Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 620, foreligger det ennå ikke endelig regnskap for 2010.