Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:827 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 04.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hvert år tar ca. 600 mennesker livet sitt i Norge, og tallet er økende. Til sammenligning dør ca. 200 i trafikkulykker. Tusenvis av pårørende sørger og har mange ubesvarte spørsmål. Mange trenger hjelp til å bearbeide sorgen. Landsforeningen LEVE arbeider for etterlatte nasjonalt og lokalt for å bedre situasjonen ved selvmord. Deres driftsstøtte rekker ikke til at alle som henvender seg, kan få den nødvendige hjelp.
Vil statsråden sørge for at LEVE får økt driftsstøtte for å kunne hjelpe flere?

Begrunnelse

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1999, etter initiativ fra helsemyndigheter, fagmiljø og frivillige. Organisasjonen er landsomfattende, med fylkeslag og lokallag, og sekretariat i Oslo. Den mottar daglig en rekke enkelthenvendelser, som alle behandles individuelt. Tilbudene er veiledning, lokal likemannsstøtte, hjemmebesøk, profesjonell oppfølging gjennom LEVE eller ved hjelp til å komme til riktig fagkompetanse, sorggrupper, møteplasser og kafetreff.
Organisasjonen er også nasjonal koordinator og arrangør av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.
En økning i selvmordstallene fra ca 500 til ca 600 i løpet av de to siste registreringsårene må tas meget alvorlig. Og det er utvilsomt at mange etterlatte ikke får den hjelpen de trenger. Helsekomiteen påpekte dette i en samlet merknad i budsjettinnstillingen for 2011-budsjettet. Der viste komiteen også nettopp til organisasjonen LEVEs gode arbeid for etterlatte både i form av støtte, informasjon og forskning.
Jeg er kjent med at det i disse dager lages en veileder på dette området. Den bør forankres faglig og organisatorisk i kommunene. Samtidig bør det påpekes at organisasjonen LEVE både faglig og organisatorisk kan bidra til å hjelpe enkeltmennesker over hele landet, dersom de økonomiske rammevilkårene fra myndighetene økes. Dette vil også utløse mer frivillighet på et sårt tiltrengt område, et område som ofte er tabu å snakke om, også dessverre i vårt eget hjelpeapparat.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg deler representanten Dåvøys engasjement for pårørende og etterlate etter selvmord, og jeg er opptatt av å bidra til bedre ivaretakelse av disse.

I arbeidet med selvmord og selvmordsforebygging har det i løpet av de senere årene vært helt sentralt å prioritere kompetansetiltak og strukturer for kompetanseformidling. Det er derfor etablert fem Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i perioden 2006-2008. Sentrene har som oppgave å undervise, veilede, gi informasjon og sørge for nettverksbygging for relevante aktører.

RVTS har fagteam for selvmordsforebygging. Disse har som mål å bidra til å formidle kunnskap og kompetanse til de som i sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsnære personer eller deres pårørende, samt etterlatte ved selvmord. Det er behov for at det i hele landet er kompetanse på selvmordsforebygging og arbeid med etterlatte. De regionale sentrene har et betydelig fokus på etterlatte og organisasjonen LEVE er en naturlig samarbeidspartner for de regionale sentrene.

Helsedirektoratet vil etter planen ferdigstille en veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord i løpet av våren. Målgruppene for veilederen vil være deler av kommune- og spesialisthelsetjenesten i tillegg til politi, begravelsesbyrå, trossamfunn, skoler og barnehager, familievernet, og brukerorganisasjoner. I tillegg vil veilederen inneholde råd som kan hjelpe enkeltmennesker etter et selvmord, enten det dreier seg om etterlatte selv eller deres sosiale nettverk. RVTSene vil i samarbeid med ulike organisasjoner, som bl.a. LEVE, ha en viktig oppgave med å gjøre veilederen kjent.

Representanten stiller spørsmål om jeg vil legge til rette for at LEVE gis økt driftsstøtte slik at de kan hjelpe flere.

LEVE er en av mange bruker- og pårørendeorganisasjoner som mottar midler fra en særskilt tilskuddsordning til organisasjoner innen psykisk helsefeltet. LEVE fikk i 2010 nesten 3 mill. kroner, hvorav 870.000 kroner til driftsutgifter. Det er et mål at alle bruker- og pårørendeorganisasjoner skal behandles likt, og de fleste organisasjonene ønsker økte midler for å kunne hjelpe flere. Det er vanskelig å rangere sårbare og utsatte grupper, da belastingene er store enten det gjelder pårørende til mennesker med alvorlig sinnslidelse, voldsofre, rusmisbrukere eller det er etterlatte etter selvmord. I stedet for å øke driftstøtten direkte, har jeg tatt initiativ til at direktoratet bistår LEVE både med hvordan de kan innrette sitt arbeid og samarbeide med RVTSene, slik at de gjennom det kan hjelpe flere.

Vi har behov for alle gode krefter i arbeidet mot selvmord, for oppgavene er mange og behovet for bruker- og pårørendeerfaringer i arbeidet er stort. Det er en utfordring å få til et godt samvirke, slik at vi sørger for økt innsats mot selvmord.