Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:846 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil forsvarsministeren forsikre om at Stortingets vedtak om å opprettholde 11 HV distrikt respekteres, samt sørge for at eventuelle prosesser om ytterligere reduksjon av HV-distrikt bringes til opphør?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 318 (2007-2008) uttalte en enstemmig forsvarskomite at Heimevernet de senere år hadde fått en mer sentral rolle i forbindelse samfunnssikkerhet og bistand ved kriser som følge av et bredere og mer sammensatt trusselbilde. Heimevernet har i dag et territorielt ansvar og skal i tillegg kunne forsterke annen militær tilstedeværelse i utsatte områder. Heimevernet skal videre ivareta andre typer spesielle oppdrag og kan etter anmodning også yte bistand til sivile myndigheter.
En enstemmig forsvarskomite sa videre at Heimevernet fortsatt skal være mobiliseringsbasert med kort reaksjonstid, godt trent og utrustet og understreket den avgjørende viktigheten av at HVs avdelinger holder et tilfredsstillende trenings- og øvelsesnivå.
En enstemmig forsvarskomite sa videre at den forutsetter at hovedtrekkene i HVs organisasjon med distrikts- og områdesatsing, der innsatsledelse, innsatsstyrker, forsterkingsstyrker og oppfølgingsstyrker inngår, samt luft- og sjøheimevernet, videreføres.
Stortinget vedtok videre i samme sak at antall HV distrikt skulle reduseres fra 13 til 11. Til tross for Stortingets vedtak om 11 HV distrikt, kommer det nå signaler om at det er igangsatt en prosess for en ytterligere reduksjon av HV distrikt, til 4 eller 5.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ved behandling av Innst. S. nr. 318 (2007-2008) vedtok Stortinget å opprettholde 11 HV-distrikter. Dette har regjeringen lagt til grunn ved gjennomføringen av langtidsplanen for inneværende periode.

Heimevernet er en av hovedpilarene i det norske forsvaret. I dag har vi et heimevern som både er til stede i alle deler av landet og som kan reagere raskt. Det er tilgjengelig for å kunne utføre relevante oppgaver i forhold til krisehåndtering og annen samfunnssikkerhet. Regjeringen har for 2011 styrket Heimevernets budsjett og lagt til rette for en solid opptrapping av øvingsvirksomheten.

De senere årene er Forsvaret lagt om til et moderne innsatsforsvar, og Heimevernet til et moderne innsatsheimevern. Det er med dette lagt et fundament som åpner for at den videre utviklingen av Forsvaret kan foregå gjennom mer gradvise justeringer. Det er nettopp dette regjeringen legger opp til når den sikter mot å fremlegge en ny langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget i 2012.

Som en del av grunnlagsarbeidet for den nye langtidsplanen er forsvarssjefen bedt om å fremlegge et helhetlig fagmilitært råd innen utgangen av november 2011. De forsvarspolitiske prioriteringene for utarbeidelsen av den nye langtidsplanen ble i denne sammenhengen oversendt forsvarssjefen 10. januar 2011.

Forsvarsdepartementet er kjent med at generalinspektøren for Heimevernet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede en ny produksjons- og distriktsstruktur for Heimevernet. Dette arbeidet inngår som en del av grunnlagsarbeidet for forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefen er den øverste militære rådgiver og skal, i henhold til sin instruks, fremme uavhengige fagmilitære råd og utredninger. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at både Stortinget og regjeringen skal ha tilgang til et helhetlig og uavhengig fagmilitært grunnlag i sitt arbeide med den nye langtidsplanen.

Det fagmilitære rådet vil danne et viktig grunnlag for de konklusjoner regjeringen og Stortinget vil trekke i forbindelse med at den nye planen fremlegges og behandles. Det legges derfor ikke opp til å gi ytterligere rammer for forsvarssjefens arbeid med det uavhengige fagmilitære rådet.