Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:831 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 04.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Mener statsråden Helsedirektoratets forslag om avvikling av det regionale kompetansesenteret i Nord-Norge for døvblinde er forenlig med å kunne sikre et faglig forsvarlig og godt tjenestetilbud for denne gruppen i den nordlige landsdelen, og hva vil statsråden gjøre for å ta vare på det solide fagmiljøet som er bygget opp i nord?

Begrunnelse

Døvblindesenteret i Nord-Norge ble etablert i 1993 og driftes i dag av Universitetssykehuset Nord-Norge. Bakgrunnen for etableringen av Regionsenteret for døvblinde var HVPU-reformen og det faktum at Nord-Norge hadde få etablerte kompetansemiljøer.
Helsedirektoratet har nå i en rapport foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet å avvikle Regionsenteret for døvblinde i Nord-Norge, og at oppfølgingen av alle landets døvblinde skal skje fra ett nasjonalt kompetansesenter for personer med døvblindhet lokalisert i Drammen.
Forslaget fra Helsedirektoratet har skapt stor uro hos dem som vil berøres av en eventuell nedleggelse, for det er vanskelig å forstå hvordan døvblinde i Nord-Norge skal kunne få et like godt tjenestetilbud med den foreslåtte sentraliseringen. Det har tatt nærmere tjue år å få på plass det gode lavterskeltilbudet Nord-Norge i dag har til gruppen døvblinde. Nedbygging av denne kompetansen vil være irreversibel.
Sentralisering av tilbudet til denne gruppen vil bety økt reisebelastning for den døvblinde og økt reisetid for fagpersonell som i dag har viktige rådgivningsfunksjoner overfor barnehager, skoler og lokalmiljø. Det er vanskelig å forstå hvordan dette viktige arbeidet skal kunne opprettholdes på dagens nivå med ett nasjonalt kompetansesenter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er kjent med at det en tid har vært usikkerhet i nord omkring fremtiden for senteret for døvblinde i Tromsø, men svaret på spørsmålet om jeg vil sørge for at det ikke blir lagt ned og at det solide fagmiljøet ivaretas, er ja. Det er uaktuelt å legge ned døvblindesenteret i Nord-Norge. Senteret gir et viktig tilbud til en sårbar pasientgruppe.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet kompetansesenterfunksjonen for pasienter med sjeldne og lite kjent diagnoser omtalt i rapporten ”Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger”. Det er til sammen 16 kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Regionsenteret for døvblinde ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er ett av seks kompetansesentre for døvblinde. De øvrige sentrene gir tilbud til over 300 sjeldne tilstander.

I rapporten foreslår Helsedirektoratet en samlet overordnet organisering av kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger uten fysisk samling av disse. Dette vil muliggjøre større likhet i de ulike enhetenes arbeid og innretning til beste for brukerne. Dessuten vil en slik organisering legge til rette for mer samarbeid mellom enhetene og bidra til mer og bedre forskning på feltet. Departementet mottok rapport 30.11.2010.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med vurdering og oppfølging av rapporten. Departementet har invitert alle sentrene, brukerne og de regionale helseforetakene til møte 24. februar, slik at de kan få komme med sine synspunkter.

Jeg vil derfor igjen understreke at brukerne kan være trygge på at tilbudet til døvblinde i Nord-Norge vil bli opprettholdt.