Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:835 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede viser til oppslag i Porsgrunns Dagblad 18. januar, hvor det fremkommer at kommunen skal gjennomføre drastiske kutt i tilbudet til blant annet funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmede mener dette kan medføre lovbrudd.
Er statsråden tilfreds med situasjonen for funksjonshemmede og eldre pleietrengende i Porsgrunn, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sikre at mottakere av lovfestede tjenester får dette i henhold til gjeldende lover og regler?

Begrunnelse

Undertegnede viser til oppslag i Porsgrunns Dagblad 18. januar, hvor det fremkommer at kommunen skal gjennomføre drastiske kutt i tilbudet til blant annet funksjonshemmede, eldre pleietrengende, og ungdom. Bare innenfor Helse og omsorgsområdet skal kommunen frem til 2014 kutte nesten 30 millioner kroner.
Jeg er derfor bekymret for tilbudet til disse gruppene i Porsgrunn, og mener det er all grunn for statsråden til å se på denne saken.
Det er, slik jeg ser det, viktig at kommunene settes i stand til å levere de tjenestene de er pålagt gjennom loven, spesielt gjelder dette for de berørte gruppene i denne saken.
Det bes derfor om svar på hva Statsråden vil foreta seg for å sikre et godt helse- og omsorgsvesen for innbyggerne i Porsgrunn. Samt hvilke konsekvenser og rettigheter brukerne har, dersom kommunen ikke tilbyd de tjenester man har krav på gjennom lovverket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Innledningsvis har jeg lyst til å understreke at det er kommunene som har ansvaret for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Dette er begrunnet i at det er kommunene som kjenner brukerne og deres behov best, og at kommunene står nærmest til å bygge opp et tilbud ut fra lokale forhold og behov. Jeg vil i denne sammenheng vise til at norske kommuner er selvstendige rettssubjekter. Dette innebærer at departementet eller jeg som helse- og omsorgsminister ikke har myndighet til å instruere den enkelte kommune uten hjemmel i lov.

Det følger imidlertid av bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven at henholdsvis Helsetilsynet i fylket og Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester. Dersom virksomheten drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om å rette opp forholdet.

Vi har en lovgivning som gir alle borgerne i dette landet rett til et forsvarlig helse- og sosialtilbud. Kommunene kan ikke foreta kutt som medfører at de lovpålagte pliktene til å yte forsvarlige tjenester ikke overholdes.

Dersom kommunene ikke oppfyller lovkravene, bør brukerne klage til Fylkesmannen/ Helsetilsynet i fylket. Tilsynsmyndigheten skal også på eget initiativ og uavhengig av enkeltklager overvåke helse- og sosialtjenestene og påse at borgerne får forsvarlige tjenestetilbud. Dette innebærer at når tilsynsmyndigheten mottar informasjon om hendelser, situasjoner eller forhold som innebærer mulig svikt i tjenesten, skal tilsynsmyndigheten vurdere om det er grunnlag for videre undersøkelse og oppfølging. Informasjonen om mulig svikt kan komme fra mennesker som har søkt eller som mottar tjenester eller stønader, representant for disse, pasient- og brukerombud, media eller andre.

For noen personer kan det av forskjellige grunner være vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter de har og å fremme klage. Blant annet derfor er det i alle fylker opprettet et eget pasient- og brukerombud. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Pasient- og brukerombudet yter gratis bistand til den enkelte pasient og bruker i form av å bistå denne i kontakten med tjenesten og eventuelt bistå ved utforming av klage. Pasient- og brukerombudet har egen nettside, og kan nås over telefon, e-post og brev.

Regjeringen arbeider, som representanten Bård Hoksrud er kjent med, med forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Vi har også i dette arbeidet et sterkt fokus på at regelverket skal være så entydig og helhetlig som mulig og klart å forholde seg til, både for brukerne/pasientene og kommunen.