Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:840 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): EU vil fremme Energy Roadmap 2050 i annet halvår 2011. Kommisjonen ber om innspill til veikartet innen 7. mars 2011.
Kan statsråden bekrefte at Norge vil levere innspill til EUs energiveikart innen fristen 7. mars, og kan han gjøre rede for hovedpunktene i disse innspillene?

Begrunnelse

EUs fremtidige energipolitikk vil ha stor betydning for vår nasjonale energipolitikk og de strategiske valgene vi skal fatte i Norge i tiden fremover.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fra norsk side følger vi utviklingen av EUs energistrategi ut fra to ståsteder:

For det første er Norge en viktig leverandør av energi og handelspartner til EU når det gjelder naturgass, elektrisitet og olje. Vi er en integrert del av EUs marked og det regionale nordiske elektrisitetsmarked. Jeg har en god løpende dialog med EU-kommisjonen.

For det andre er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta inn i avtalen relevant lovgivning på energiområdet. Overordnede vedtak kan i neste omgang lede til at nye forslag til direktiver og forordninger blir gjenstand for forhandlinger i EU-systemet. Jeg ser det som en stor fordel at vi er tidlig ute når det gjelder å påvirke EU-prosesser.

Fra norsk side har vi en svært god dialog med EUs institusjoner. Det er jevnlig møter med Energikommissæren, det er bred kontakt på embets- og ekspertnivå med Kommisjonens energidirektorat (DG Energi). Norge har i den senere tid også blitt invitert til de uformelle energiministermøter.

Jeg vil også påpeke at vi ble invitert av president Rompuys kabinett og rådssekretariatet i forkant av EU-toppmøtet den 4. februar hvor det ble gitt utrykk for norske standpunkter til den aktuelle energistrategidiskusjon i EU. I tillegg har vi fra norsk side på embetsplan blitt jevnlig oppdatert fra EU-kommisjonen om den pågående energipolitikk utvikling internt i EU.

Det pågår nå en bred energidiskusjon i EU om energipolitiske veivalg. I Kommisjonens meddelelse om Energy 2020 ble det også pekt på et behov for et perspektiv som går lengre enn 2020. Et energiveikart frem mot 2050 (”Energy Roadmap 2050”) ble signalisert allerede i Energy Strategy 2020 fra Kommisjon den 10.11.2010. I konklusjonene fra Det Europeiske Råd den 4. februar i år ble et lengre perspektiv gjennom en lavkarbonstrategi mot 2050, som et rammeverk for langsiktige satsninger innen energi og relaterte sektorer, adressert. Det er signalisert at Det Europeiske Råd (EU-toppmøtene) vil følge utviklingen på dette området tett.

Kommisjonen har nå satt i gang en konsultasjonsprosedyre i forhold til innholdet i et slikt veikart mot 2050. Det er vanlig at Kommisjonen i sitt arbeid inviterer til en bred dialog om saker en planlegger fremlagt. Aktuelle innspill hentes nå blant annet inn gjennom en åpen elektronisk konsultasjon med frist 7. mars 2011. I april er det planen at Kommisjonen vil legge frem et dokument som oppsummerer de temaer som vil tenkes dekket i veikartet som kommer senere i 2011.

Når det gjelder EUs energiministrer vil de nå høres gjennom de regulære og uformelle energiministermøter. Det ungarske EU-formannskapet har signalisert at de vil ha veikart 2050 (Energy Road Mp 2050) opp som hovedsak på det uformelle energiministermøte 2-3. mai då.. Norge er invitert til dette møte og vi har dermed mulighet til å komme i inngrep med prosessen og gi utrykk for norske synspunkter på dette møtet. Det vil være svært nyttig for meg å kunne gi uttrykk for norske synspunkter her.

Fra norsk side har vi lagt stor vekt på en aktiv profil i forhold til de energipolitiske prosesser som nå pågår i EU. Dette ble vektlagt i svaret til interpellasjon fra representanten Astrup i Stortinget den 17. januar då..

Jeg vil løpende vurdere hvilket tidspunkt som er best egnet til å komme med innspill i forhold til energiperspektivet til EU mot 2050. Det kan være grunn til å se nærmere på hva som vil være den konkrete drøftelse av denne saken mellom EUs energiministre den 2.-3. mai i år. Her vil en ha den første politiske meningsutveksling internt i EU om innholdet i et energiveikart for EU mot 2050. Norske innspill må uansett nyanseres og justeres i løpet av 2011 gjennom de aktuelle møter og ny dokumentasjon som vil foreligge i 2011. De synspunkter som ble spilt inn i forkant av toppmøtet den 4. februar vil likevel være relevante momenter i forhold til de mer langsiktige perspektiver EU vil drøfte mot 2050.

Vi er opptatt av følgende hovedområder i en fremtidig EU drøftelse av temaer mot 2050. Et svært viktig tema er naturgassens rolle i EUs fremtidige energimiks. Videre er vi opptatt av et godt fungerende og integrert energimarked for elektrisitet og naturgass både regionalt og på EU-nivå. Innen fornybar energi vil vi fra norsk side delta i drøftelser av behovet for modernisering av infrastruktur som følge av behovet for å absorbere mer fornybar energi. De mer langsiktige utfordringer innen offshore vind og samspillet mellom regulerbar vannkraft med mer uregulerbar fornybar energi vil bli gjenstand for drøftelser i gjennomføring av EUs energistrategi. Vi kan forvente at Kommisjonen vil legge stor vekt på energieffektivisering både i den bebudede handlingsplanen for energieffektivisering våren 2011 og i Energy Roadmap 2050. Dette er ”vinn – vinn” politikk” når det gjelder forsyningssikkerhet, miljø og økonomi både i Norge og i EU. Vi følger samtidig opp EØS aktuelle direktiver innen energieffektivisering. Det fremgår nå mer tydelig fra Kommisjonen at teknologi og FoU-satsningen til EU bør være en mer integrert del av energistrategien mot en lavkarbonøkonomi. Fra norsk side deltar vi aktivt i en rekke av teknologinitiativene under den strategiske energiteknologiplan. CO2-fangst og lagring (CCS) er i denne sammenheng et av flere viktige tiltak i EUs energi- og klimapolitikk og et av satsingsområdene i EUs energistrategi frem mot 2020.

Jeg tror mange av de sentrale prioriteringer som EU-kommisjonen allerede har foreslått i Energy Strategy 2020 og som er gjengitt i konklusjoner fra EU-toppmøtet den 4.2. då. kan spille godt sammen med våre fremtidige langsiktige nasjonale veivalg og norske visjoner. Vi vil bruke alle relevante kanaler for å påvirke prosesser, inkludert vår dialog med EUs ulike organer, sentrale medlemsland i EU og i de regulære EØS-prosesser. Jeg legger stor vekt på å drøfte EUs strategiske veivalg mot 2050.