Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:842 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 15.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 620 angående 25 år med Bomringen i Bergen. I svaret redegjøres for innbetaling og bruk av innbetalte bompenger fra bilistene gjennom 25 år. Svaret etterlater tvil om sammenheng mellom tekst og tall.
Kan statsråden gi en presisering av tallene basert på 2010-kr. og slik: Samlet innbetaling av bompenger januar 1986 - ult 2010, samlede innkrevings- og finansieringskostnader, bruk av bompenger brukt på hhv store veitiltak, mindre utbedring, G/S, Miljø/Service, Kollektivtiltak og Planlegging?

Begrunnelse

Fra svaret på spm. 620 oppgis bruk av bompenger i perioden 2002-2009 til 4,3 mrd. 2010-kr. Det oppgis også at det i perioden 1986 - 2001 ble brukt 1,6 mrd. kr (løpende kr?) til investeringstiltak og at pengene " i all hovedsak ble brukt til store prosjekter". Samlet gir dette inntrykk av at det er brukt 5,9 mrd.kr. i bompenger. I brevet oppgis imidlertid at det i hele 25 årsperioden er betalt "om lag 5 mrd.kr. i bompenger". Dessuten fremgår det fra svaret på spm. 620 direkte eller med beregning at finanskostnader og innkrevingskostnader utgjør i størrelsesorden 900 mill.kr.
Uklarhet i svaret på spm. 620 illustrerer etter mitt syn svak oppfølgning av bompengefinansiering; innbetalinger, løpende bruk av bompenger til ulike formål, etterkontroll samt informasjon til offentlighet, betalende bilister og til politisk myndighet. Jeg håper derfor samferdselsministeren vil forbedre styring og kontroll med bompenger og sørge for bedre informasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Opplysningene i mitt svar på spørsmål nr. 620 skal være riktige. Som det framgår av svaret, er det foretatt låneopptak for å sikre parallell utbygging av Bybanen og Ringveg vest. Dette er årsaken til at forbruket er høyere enn innbetalte bompenger i perioden 1986-2010.