Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:849 (2010-2011)
Innlevert: 07.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Etter en dødsulykke i januar 2011 som følge av ras, har spørsmålet om å bygge en lang tunnel i Gyadalen blitt aktualisert. Et enstemmig samferdselsutvalg i Rogaland Fylkeskommune har bedt om en utredning av dette alternativet til sitt neste møte. Anslått merkostnad for dette alternativet er beregnet til ca.62 millioner kroner utover det kortere tunnelalternativet som det tidligere har vært enighet om å igangsette.
Vil statsråden stille seg positiv til å bidra økonomisk for å realisere det lange tunnelalternativet?

Begrunnelse

En brøytebil ble tatt av et ras i Gyadalen 16.januar 2011 og sjåføren mistet livet. Dette er et rasutsatt område og Statens Vegvesen har allerede klar to alternative tunnelløsninger. Etter hendelsen forrige måned har i tillegg spørsmålet om et lengre tunnelalternativ aktualisert seg. Dette alternativet vil i fall bety at der blir tunnel på ca 1000 m. i hele det rasutsatte området langs Gyavatnet. Ekstrakostnadene ved dette alternativet er beregnet til ca 62 millioner kroner.
Denne veistrekningen har mange brukere, og det er viktig at den enkelte kan kjenne trygghet i forhold til å unngå ras. Som følge av klimaendringer er det sannsynlig at vi i fremtiden vil oppleve mer ekstremvær, og dermed er det viktig å bygge infrastruktur som kan møte disse utfordringene på en god og trygg måte. Jeg håper derfor at statsråden kan gi et positivt signal om at regjeringen ønsker å bidra til å få realisert dette lengste alternativet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rassikring er et viktig satsingsområde for regjeringen. I Nasjonal transportplan 2010-2019 legges det opp til en historisk satsing på rassikringstiltak. Det omtalte raset skjedde på fylkesveg 42 i Gyadalen i Rogaland. I tråd med forutsetningene for forvalt- ningsreformen tildeles statlige midler til rassikringstiltak på fylkesvegnettet som tilskudd. I det fastsatte tilskuddsprogrammet for perioden 2010-2013 er det lagt til grunn et samlet tilskudd på 154 mill. kr til rassikringstiltak på fylkesvegnettet i Rogaland, hvorav 20 mill. kr til fylkesveg 42 i Gyadalen.

Fylkeskommunen er ansvarlig for prioriteringen av prosjekter på fylkesvegnettet. Dette innebærer at fylkeskommunen har anledning til å foreta omprioriteringer innenfor tildelte statlige rammer dersom dette er ønskelig. Det er imidlertid en forutsetning at midlene benyttes til rassikringstiltak. Jeg vil også nevne at Rogaland har fått sin del av de økte økonomiske rammene til fylkeskommunene, herunder også ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. Jeg er ellers kjent med at det i Rogaland fylkeskommune arbeides med en sak som innebærer lang tunnel i Gyadalen.