Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:891 (2010-2011)
Innlevert: 14.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil strekningen mellom Rakkestad og Kalnes åpnes for persontrafikk for å sikre en bedre kommunikasjon for pasienter og pårørende fra Indre Østfold til det nye sentralsykehuset som bygges på Kalnes?

Begrunnelse

Østfold fylke er lite i utstrekning, men avstandene på tvers i fylket er likevel store mellom utkantene i indre Østfold og byene i de ytre områder a fylket der sykehustilbudene i dag er etablert. Tverrveiene er i dårlig forfatning og det offentlige transporttilbudet langs disse er dårlig utbygd. Jernbanen korresponderer til Oslo, men ikke mot Sarpsborg. Togene fra østre linje ankommer Ski stasjon noen minutter etter avgangene mot Sarpsborg og det medfører at passasjerer må vente opptil en time på neste avgang.
For pasienter fra de indre grisgrendte strøk tar det uforholdsmessig lang tid med offentlig transport for å nå sykehuset Østfold. Belastningen for de uten egen transport blir dermed stor om man er pasient eller pårørende.
Østre linje har tilbud på strekningen Ski-Rakkestad, mens linjen fortsetter uten trafikk til Sarpsborg der det nye Sentralsykehuset blir bygget på Kalnes.
Det er flere gode argumenter for utvide kollektivtilbudet på Østre linje. Mange pendlere, elever og studenter trenger gode kollektivtilbud for å komme seg til jobb og til høgskoletilbudene.
Det er også flere kulturtilbud både i indre og ytre deler av Østfold og Rygge flyplass som ligger på steder som det er dårlig utbygget kollektivtilbud fra indre Østfold. Østre linje som en ringbane ville åpne opp for mange brukere av mange ulike tjenestetilbud, både statlige og fylkeskommunale. Mange fra indre områder av Østfold sliter i dag med å kunne ta i bruk ulike deler av de fylkeskommunale og statlige tilbud som alle ligger i eller ved de store byene i ytre strøk.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Persontrafikken mellom Rakkestad og Sarpsborg ble innstilt i 1989. De siste årene har det vært gjennomført flere analyser for å kartlegge grunnlaget for eventuelt å gjenopprette et togtilbud på strekningen, bl.a. ved Rambøll Norge i 2008. Felles for analysene er at trafikkgrunnlaget syd for Mysen i dag er beskjedent. Et reetablert togtilbud mot Sarpsborg vil derfor kreve en uforholdsmessig høy andel offentlig kjøp. I tillegg vil det kreve materiellressurser ut over det som i dag er tilgjengelig.

Det nye sykehuset på Kalnes vil bli lokalisert slik at nærmeste jernbanestasjon vil være Sarpsborg, ca. 6 km unna. NSB har vurdert det slik at nåværende trafikkgrunnlag og tilleggstrafikken som følge av etableringen av sykehuset ikke vil bli stor nok til at togtilbudet mellom Rakkestad og Sarpsborg bør gjenopprettes. Jeg finner det ikke riktig å overprøve denne vurderingen.