Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:893 (2010-2011)
Innlevert: 14.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Aftenposten har i artikler avdekket at 10 av 12 forskningsinstitusjoner opplever at offentlige oppdragsgivere presser på for kontraktstyper som muliggjør at oppdragsgiver kan skrive inn endringer. Avisen beskriver 6/2-11 en kontraktssituasjon hvor NHD er involvert og hvor det er blitt presset på for den mest fleksible kontraktstype, konsulentkontrakt.
Hvilke fordeler eller ulemper for den videre politiske behandling av resultatene mener statsråden det medfører når NHD bestiller forskning på en slik måte?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet kunngjorde 18. november 2010 en anbudskonkurranse i forbindelse med at departementet ønsker å innhente oppdatert statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi. Prosjektet har en økonomisk ramme på inntil 450 000 kroner inklusive merverdiavgift, og skal gjennomføres i løpet av en tremånedersperiode våren 2011.

Nærings- og handelsdepartementet har to ganger tidligere, i henholdsvis 2004 og 2008, innhentet tilvarende statistikk som bakgrunn for departementets arbeid med kultur og næring. Målet med den omtalte anskaffelsen er å få oppdatert den siste kartleggingen med tall for 2009. I utlysningen ba Nærings- og handelsdepartementet blant annet om at det utarbeides statistikk for sysselsetting og verdiskaping innenfor kulturnæringene.

Nærings- og handelsdepartementet fikk inn fem tilbud innen tilbudsfristen. Alle tilbyderne ble vurdert som kvalifiserte. Tilbudene ble vurdert opp mot kriteriene i konkurransegrunnlaget i henhold til totalkostnad, kompetanse og løsningsforslag. Deretter ble de tre antatt beste tilbyderne invitert til departementet for å presentere sine tilbud.

I etterkant av møtet fikk de tre mulighet til å levere inn reviderte tilbud. To av tilbyderne valgte å gjøre dette. Det ble deretter foretatt en ny vurdering av tilbudene. Med bakgrunn i dette fikk konsulentselskapet Menon Business Economics oppdraget med å utarbeide rapporten.

Slik Nærings- og handelsdepartementet ser det, dreier oppdraget seg om å sammenstille allerede eksisterende statistikk og sette tallene i sammenheng med eksisterende rapporter og etablert kunnskap. Det er altså ikke lagt til grunn at det må utføres ny, original forskning. Rammen for oppdraget på 450 000 kroner inklusive merverdiavgift ville heller ikke gi mye rom for originalt forskningsarbeid. Av fem selskaper som leverte inn anbud, var fire konsulentselskaper.

Når Nærings- og handelsdepartementet har brukt den konsulentkontrakten som vår juridiske rådgiver i DSS anbefaler i forbindelse med anskaffelsen, så ligger det ikke i dette et ønske om å påvirke det faglige innholdet i rapporten som skal produseres, men en vurdering om at dette er den mest formålstjenelige kontrakten for oppdraget. Departementets valg av kontrakt var godt kjent i utlysningsteksten. Ingen av tilbyderne eller andre potensielle tilbydere har hatt innvendinger mot bruk av konsulentkontrakt i lys av oppdragsbeskrivelsen.

Jeg vil for øvrig vise til at det i kontrakten fremgår at begge parter kan publisere den bestilte rapporten uavhengig av hverandre:

”Resultatene fra oppdraget skal kunne offentliggjøres av begge parter, men av Konsulent ikke før etter 3 mnd. fra overlevering av sluttrapport.

Konsulent har bruksrett til resultatet av arbeidet. Bruksretten omfatter ikke rett til å endre resultat av arbeidet, så som å gjøre endringer i datamatriser, tekst, tabeller, eller grafiske oversikter og illustrasjoner”.

Jeg mener derfor at kontrakten på en balansert måte ivaretar interessene til tilbyder og departementets interesser som oppdragsgiver.

Jeg har merket meg debatten om departementenes bruk av ulike kontrakter. Nærings- og handelsdepartementet er oppmerksom på problemstillingen, og legger stor vekt på å følge regelverket for offentlige anskaffelser nøye. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aas-land har for tiden standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag oppe til vurdering. At forskningen skal være fri er en verdi jeg deler.

Men dette er en annen diskusjon, da den anbudskonkurransen det er stilt spørsmål om, dreier seg om å innhente allerede eksisterende statistikk og sette tallene i sammenheng med etablert kunnskap og teori.