Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:860 (2010-2011)
Innlevert: 09.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I Stortinget den 13. januar 2011 sa Helse- og omsorgsministeren at hun vil følge opp arbeidet med å videreføre røntgeninstitutter på Lillestrøm og i Porsgrunn. Aktøren som driver disse instituttene har ikke hørt noe om dette, heller ikke etter flere henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet.
På hvilken måte skal statsråden følge dette opp?

Begrunnelse

I interpellasjonsdebatten den 13.01.2011 sa Helse- og omsorgsministeren følgende: "Ifølge Helse Sør-Øst vil Unilabs Norge AS vurdere å videreføre institutter på Lillestrøm og i Porsgrunn. Dette er forhold som jeg vil fortsatt følge opp".
Det er den anbyderen som tapte anbudet som driver disse instituttene i dag. De har ikke hørt noe angående videreføring av disse instituttene til nå. Jeg er kjent med at de også ved flere anledninger har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet om dette på bakgrunn av statsrådens uttalelser i Stortinget, uten å få svar.
Den anbyder som vant anbudet hadde ikke angitt disse to lokalisasjonene i det opprinnelige anbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I forbindelse med interpellasjonsdebatten den 13. januar d.å. sa jeg følgende:

”Departementet har engasjert seg for å sørge for at innbyggerne, uavhengig av tilbyder, sikres nærhet til radiologiske tilbud med tilstrekkelig kapasitet. Ifølge Helse Sør-Øst vil Unilabs Norge AS vurdere å videreføre institutter på Lillestrøm og i Porsgrunn. Dette er forhold som jeg fortsatt vil følge opp.”

Det jeg fra mitt ståsted var og er opptatt av, er at befolkningen får en tilstrekkelig nærhet til aktuelle helsetjenester. Dette har blitt fulgt opp både i forbindelse med denne konkrete anskaffelsen i et eget brev til Helse Sør-Øst RHF sendt 17. desember i fjor, og generelt i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år.

I det nevnte brevet ba jeg om en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om deres planer for å sikre geografisk likeverdige tilbud til befolkningen i regionen. I svaret fra Helse Sør-Øst RHF datert 23. desember, ble jeg blant annet informert om det forhold jeg refererte til i ovennevnte sitat.

Helse Sør-Øst RHF har i forbindelse med tildelingen av avtaler om radiologiske tjenester ikke tildelt noen leverandører i verken Porsgrunn eller Lillestrøm. De har heller ikke vært i noen form for dialog med Unilabs Norge AS i forhold til å etablere tilbud på disse stedene. De har imidlertid fått muntlige signaler om at dette var en mulighet som Unilabs Norge AS så på som aktuell for å redusere reiseveien og pågangen ved det enkelte institutt. I en pressemelding fra Unilabs Norge AS i februar i år, uttrykker de også at de ser positivt på å gå i forhandlinger med Curato Røntgen AS om overtakelse av instituttene i Lillestrøm og Porsgrunn dersom det blir aktuelt med nedleggelse.

Helse Sør-Øst RHFs tildeling av avtaler om radiologiske tjenester medførte som kjent at Curato Røntgen AS ikke fikk fornyet sin kontrakt. De har på bakgrunn av dette begjært midlertidig forføyning mot Helse Sør-Øst RHF. Hedmarken Tingrett ga Curato Røntgen AS medhold i denne begjæringen, slik at Helse Sør-Øst RHF ikke signerer kontraktene som ble tildelt. Helse Sør-Øst RHF har anket denne kjennelsen.

Avslutningsvis vil jeg vise til min generelle oppfølging på anskaffelsesområdet i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år. Her har jeg satt krav om at de regionale helseforetakene skal gjennomføre eksterne evalueringer av sine anskaffelser av helsetjenester, herunder nettopp se på konsekvenser for pasienttilbudet mht. geografisk tilgjengelighet. Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF uavhengig av utfallet av tildeling av avtaler om radiologiske tjenester, sørger for at befolkningen har en tilfredsstillende geografisk tilgjengelighet med tilstrekkelig kapasitet til disse tjenestene.