Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:866 (2010-2011)
Innlevert: 09.02.2011
Sendt: 10.02.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 02.03.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ved å utvide eksisterende leite- og utvinningsområde administrativt utenom ordinær konsesjonsrunde, legger en til rette for oljeboring nær gytefeltene for verdens viktigste pelagiske bestand, NVG- silda.
Hvilke konsekvenser vil et betydelig oljeutslipp i disse områdene gi i gyteområedene til NVG-silda?

Begrunnelse

Regjeringa gir nå tillatelse til oljeleiting nær de sårbare gytefeltene på Møre-kysten uten konsekvensutredning og høringsprosess.
Tildelingen er klart i strid med de faglige rådene som har kommet fra miljøetatene og Havforskingsinstituttet når disse områdene ble vurdert i de ordinære konsesjonsrundene. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ved flere anledninger advart mot denne tildelingsordningen og frarådet i fjor å lyse ut 19 av områdene som nå er tildelt.
Blant blokkene som er tildelt finnes områder med kort avstand til viktige sjøfuglområder langs kysten, blant annet fuglefjellene på Runde, og rett ved gyteområdene for sild ved Mørebanken. Det er stor fare for at et oljeutslipp vil drive med kyststrømmen rett inn i gyteområdene. Derfor frarådet DN oljevirksomhet her.
Tildelingen av sårbare eller omstridte områder er også i strid med Forvaltningsplanen for Norskehavet, der en fastslo at det ikke skulle utlyses nye konsesjoner på Mørebankene før planen var oppdatert, senest i 2014. TFO-tildelinger, som regjeringen nå gir, skulle kun skje som utviding av mindre og ikke omstridte områder.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er utarbeidet forvaltningsplaner som etablerer rammer for petroleumsvirksomheten. De arealmessige rammene for petroleumsvirksomhet i Norskehavet ble behandlet i St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) som Regjeringen la frem for Stortinget 8. mai 2009, og som Stortinget sluttet seg til ved behandling 18. juni 2009, jf. innst. S. nr. 362 (2008-2009) fremlagt 15. juni 2009.

I forvaltningsplanen ble det bestemt at det i enkelte områder ikke skulle tildeles nye utvinningstillatelser frem til oppdateringen av forvaltningsplanen. Et særlig verdifullt område som ble omtalt som ”Mørebankene” var ett av disse områdene og det heter i forvaltningsplanen at: ”På Mørebankene vil det frem til oppdatering av forvaltningsplanen, senest i 2014, ikke bli utlyst konsesjoner. Regjeringen vil da vurdere dette spørsmålet på nytt. Dette gjelder ikke de delene av Mørebankene som er omfattet av TFO.”

Etter at forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt frem i 2009 er det ikke tildelt utvinningstillatelser innenfor området som omtales som Mørebankene i forvaltningsplanen.

I de faglige arbeidene som ble utført i forvaltningsplanen for Norskehavet, ble det sett på konsekvensen av en stor oljeulykke på Mørebankene. Konkret ble det modellert et akutt oljeutslipp fra et tenkt oljefelt 40 km fra land på Mørekysten, hvor det blant annet ble sett på konsekvenser for sild. Det Norske Veritas (DNV) beregnet her et forventet tap på mindre enn 1 % av en årsklasse for sild, se stortingsmelding nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet.

Utvidelser av TFO-områdene og tildelinger av nye utvinningstillatelser i konsesjonsrundene etter fremleggelsen av forvaltningsplanen for Norskehavet, har blitt foretatt i områder som er tilgjengelige for petroleumsvirksomhet og som ligger lenger unna de særlige verdifulle områdene på Mørebankene enn dette fiktive feltet.