Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:864 (2010-2011)
Innlevert: 09.02.2011
Sendt: 10.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Planlegger Forsvaret å tilby sluttpakker til overtallige offiserer på Gruppe 1-nivå, og hvis ikke, hva kommer statsråden til å foreta seg for at disse offiserene skal gis en verdig avslutning på sin militære karriere?

Begrunnelse

Ifølge artikler i Dagsavisen 21. og 22. oktober 2010 er 42 offiserer på Gruppe 1-nivå uten fast stilling, og brukes enten i midlertidige prosjektstillinger som mange av de berørte mener ligger langt under sitt kompetanseområde, eller de står helt uten arbeidsoppgaver. Flere skal ha følt seg presset til å søke om permisjon eller førtidspensjon.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret har de senere år vært gjennom betydelige nedbemanninger og strukturelle endringer, noe som bl.a. har medført at det i dag er færre stillinger enn tidligere på oberst-/kommandørnivå og høyere. Det arbeides i dag målrettet for at alle gruppe I-offiserer blir disponert til relevante oppgaver med forutsigbare rammer, hvor de kan bidra med sin kompetanse og erfaring.

Forsvaret skal opptre som en ansvarlig arbeidsgiver. En rekke tiltak er derfor iverksatt både for å finne løsninger for offiserer som har vært og er uten fast stilling, og for å unngå tilfeller av overtalllighet i fremtiden. Sluttpakker er ett av flere virkemidler. Et annet er en mer restriktiv praksis ved nyutnevnelser. Dette er blant de tiltak som skal bidra til at antallet gruppe I-offiserer uten fast stilling reduseres til et minimum.