Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:892 (2010-2011)
Innlevert: 14.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 25.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden garantere at det er uaktuelt for regjeringen nok en gang å gå inn med kapital i SAS AB, og vil statsråden i denne sammenheng ta initiativ til en felles nordisk strategi for å legge til rette for et samlet salg av SAS AB?

Begrunnelse

Onsdag 9. februar 2011 la SAS AB fram sin årsrapport for 2010. Årsresultatet viser at underskuddet i konsernet ble på hele 3 mrd kroner SEK.
Det er stor sannsynlighet for at SAS i løpet av 2011 vil be sine eiere om økt kapitaltilgang slik det ble gjort i både 2009 og 2010.
I forbindelse med behandlingen av St prp nr 41 (2008-2009) gikk stortingsflertallet med unntak av FrP inn for en kapitalforhøyelse i SAS AB på 720 mill kroner.
I forbindelse med behandlingen av Prop 79 S (2009-2010) gikk stortingsflertallet med unntak av FrP og Høyre inn for en kapitalforhøyelse i SAS AB på 580 mill kroner.
Nærings- og handelsministeren har ved flere anledninger signalisert at det ikke er gitt at den norske stat vil ha eierskap i SAS AB i fremtiden.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er en del av statens eierskapsutøvelse å vurdere, ut fra gjeldende forutsetninger, eventuelle forslag knyttet til egenkapitalutvidelser mv. som et selskaps styre velger å legge frem for sine eiere. Det gjelder også eierskapet i SAS. Derfor kan jeg som aksjonær på prinsipielt grunnlag svare hverken bekreftende eller benektende på det spørsmålet som representanten Nesvik stiller. Et grunnleggende krav ved vurderingen av deltakelse i enhver kapitalutvidelse i selskap der staten har forretningsmessige formål med sitt eierskap, er at det skjer på forretningsmessige vilkår. Ved emisjonen i SAS våren 2010 stilte regjeringen blant annet som forutsetning at selskapet måtte realisere visse kostnadsreduksjoner og sikre en langsiktig lånefinansiering.

God eierskapsutøvelse innebærer blant annet å ikke utstede forhåndsgarantier for salg, emisjoner, kjøp eller lignende. Som eier må staten håndtere slike spørsmål profesjonelt knyttet til hver enkelt situasjon.