Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:894 (2010-2011)
Innlevert: 14.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 21.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden vil innføre en ny forskrift som gjelder avgift ved brudd på bruksregler i henhold til reindriftsloven § 77. Tamreinen beveger seg over enormt store landområder.
Kan statsråden redegjøre for hvordan han skal håndheve den nye forskriften?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er svært opptatt av at reindriften skal være bærekraftig og at man har hensiktsmessige virkemidler i den forbindelse.

I henhold til reindriftsloven § 57 skal det fastsettes bruksregler for forvaltningen og bruken av reinbeitedistriktets ressurser. Bruksreglene er det interne styringsverktøyet i distriktet.

Reindriftsloven § 77 gir reindriftsstyret og områdestyrene, etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet i henhold til delegasjonsvedtak, kompetanse til å ilegge innehaver av siidaandel i distriktet avgift ved brudd på bruksregler. I de tilfeller disse statlige myndighetsorganene, reindriftsstyret eller områdestyret, fatter vedtak om avgift ved brudd på bruksregler overfor en reineier, tilfaller avgiften distriktets fond.

Bakgrunnen for denne ordningen er at det ved brudd på bruksregler er fellesskapets interesser innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet som er skadelidende.

Et utkast til forskrift med nærmere bestemmelser om fastsettelse av avgift har vært på høring. Det skjer nå en videre oppfølging i Landbruks- og matdepartementet og hvor de innkomne høringsuttalelsene vil utgjøre en sentral del av vurderingsgrunnlaget.

Det har i høringsuttalelser framkommet synspunkter med hensyn til bestemmelsens anvendelsesområde, blant annet hvorvidt avgift kan ilegges når rein måtte ha kommet utenfor eget distrikt og inn i et annet.

Landbruks- og matdepartementet er opptatt av at virkemidler ved ulovlig forhold skal være effektive. Landbruks- og matdepartementet vil derfor vurdere slike spørsmål nøye før forskriften fastsettes.

For øvrig inneholder reindriftsloven av 2007 flere bestemmelser om virkemidler og sanksjoner ved ulovlig forhold, noe som har sin bakgrunn i at man ønsket fleksibilitet gjennom ulike alternativer for nødvendig oppfølging. Dersom for eksempel avgift ved brudd på bruksregler ut fra omstendighetene ikke kan anvendes eller ikke framstår som egnet, vil andre bestemmelser isteden kunne være aktuelle.