Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:873 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvorfor har ikke stastråden gjort noe for å gjøre varslingsplikten knyttet til overgrep mot barn mer effektiv?

Begrunnelse

TV2 avslørte 02.02.11 at Stine Sofies stiftelse i 3 år har jobbet for endring av foreldelsesfristen etter brudd på plikten om varsling ved kunnskap om overgrep mot barn. Representanter for regjeringen har i hele perioden sagt at de skal se på saken. Dette var også statssekretær Aas-Hansens svar i ovennevnte reportasje.
Regjeringen kunne ha gjort noe tidligere. FrP har blant annet foreslått et strengere foreldelsesregime ved flere anledninger og foreslått strengere strafferammer. Begge disse tiltakene ville hjulpet. Ny straffelov er nettopp vedtatt og heller ikke her ville regjeringen foreta seg noe. Dette er nok et eksempel på at barn ikke er viktige nok i regjeringens prioriteringer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er glad for representantens engasjement knyttet til overgrep mot barn. Det er en viktig samfunnsoppgave å beskytte barn mot overgrep, herunder gjentatte overgrep. Jeg ser på det som en styrke at vi har en tverrpolitisk enighet om dette, samtidig som vi utfordres på stadig å bli mer effektive i vårt arbeid for å nå målsettingen om at alle barn får en oppvekst fri for overgrep.

Representantens spørsmål gir meg anledning til å redegjøre for noen av de tiltakene regjeringen har initiert:

Med virkning fra 25. juni 2010 ble avvergingsplikten i straffeloven 1902 § 139 skjerpet og utvidet. Straffeloven 1902 § 139 oppstiller en plikt til å kontakte politiet eller på annen måte forsøke å avverge en alvorlig straffbar handling hvis man holder det som mest sannsynlig at det vil bli begått. Det kreves ikke lenger pålitelig kunnskap om at en alvorlig straffbar handling skjer eller vil skje. I tillegg ble avvergingsplikten utvidet til å omfatte flere alvorlige lovbrudd, som for eksempel vold i nære relasjoner og flere typer seksuallovbrudd mot barn. Dernest ble det gjort straffbart å medvirke til brudd på avvergingsplikten, og det ble presisert i loven at taushetsplikt må vike for avvergingsplikten.

Også andre tiltak er satt i verk for å gjøre det enklere for alle å si ifra om bekymringer for at barn utsettes for omsorgssvikt. Den 2. juni 2009 åpnet en nasjonal alarmtelefon for barn og unge, hvor både barn og unge selv samt bekymrede voksne får mulighet til å si fra om sin bekymring for et barn som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Alarmsentralen har telefonnummer 116111 og nettadressen er www.116111.no. Fra november 2010 har alarmtelefonen eget telefonnummer inn til alle politiets operasjonssentraler.

Det er også tatt andre grep for å styrke barns rettsvern. Med virkning fra 25. juni 2010 ble straffene for vold og seksuelle overgrep mot barn skjerpet i straffeloven 1902. Minstestraffen for voldtekt (straffeloven 1902 § 192) ble hevet fra to til tre år, minstestraffen for seksuell omgang med barn under 14 år (straffeloven § 195 første ledd) ble hevet fra to til tre år, øvre strafferamme for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år (straffeloven 1902 § 196 første ledd) ble hevet fra fem til seks år, og den øvre strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner (straffeloven 1902 § 219 annet ledd) ble hevet fra fem til seks år. I tillegg er det gjennom forarbeidene gitt klare retningslinjer for betydelig hevet normalstraffenivå.

Departementet vil se nærmere på spørsmålet om foreldelsesfristens utgangspunkt ved brudd på avvergingsplikten, særlig hva gjelder lovbrudd mot barn.

Avslutningsvis viser jeg til regjeringens handlingsplan “Vendepunkt”, som omhandler femti tiltak mot vold i nære relasjoner. Fremdriften for gjennomføringen av disse femti tiltakene kan følges, se statusrapporten fra januar 2011 som er tilgjengelig på Justisdepartementets hjemmeside (www.regjeringen.no/jd), klikk på “Tema” i venstremenyen, så på “Kriminalitetsbekjempelse” og deretter på “Vold i nære relasjoner”.