Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:875 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Knekkpunktregelen, som innebar at inntekt mellom 8 og 12 G bare ble medregnet med 1/3 ved opptjening av pensjon i Statens Pensjonskasse, ble opphevet i 2000. Endringen anvendes bare for dem som ble pensjonert etter 1. mai 2000. Pensjonister med samme bakgrunn, samme stilling og samme lønn blir forskjellsbehandlet basert på pensjoneringstidspunktet, før eller etter datoen 1. mai 2000. Regjeringen hevder å være opptatt av likebehandling.
Hva vil statsråden gjøre for å oppnå lik behandling av disse pensjonistene?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Lov om Statens pensjonskasse § 14 ble ved lov nr. 67/2000 endret med virkning fra

1. mai 2000. Ved endringen ble det såkalte knekkpunktet i § 14 første ledd opphevet. Knekkpunktet innebar en reduksjon av pensjonsgrunnlaget for inntekter mellom 8 og 12 G med 2/3.

Bakgrunnen for lovendringen var hovedtariffoppgjøret i staten våren 2000. I Riksmeklingsmannens møtebok framgikk det at ”Arbeids- og administrasjonsdepartementet tar sikte på å legge fram for Stortinget et lovforslag som fjerner knekkpunktet i § 14 første ledd i lov om Statens Pensjonskasse.”En tilsvarende endring var tidligere avtalt i kommunal sektor, men skulle ikke gjennomføres før lov om Statens pensjonskasse ble endret.

Lovendringen ble bare gjort gjeldende for dem som fratrådte etter 1. mai 2000. Noe av begrunnelsen for dette var at pensjonsgrunnlaget for beregning av pensjon fastsettes ved fratreden. Saken har også vært prøvet rettslig. En gruppe pensjonister som fratrådte før 1. mai 2000 med et pensjonsgrunnlag mellom 8 og 12 G tapte saken enstemmig i Høyesterett. Det vises til Rt. 2006 side 607.

Når det i forbindelse med lovendringen i 2000 ikke ble gitt regler som helt eller delvis ga pensjonistene økt pensjon, kan det etter min mening fremstå som tilfeldig at en nå mange år senere skulle endre på dette. Det vil være de pensjonistene som mottar løpende alders-, uføre-, eller etterlattepensjoner som i så fall får oppjustert sin pensjon.

Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å foreslå endringer i hvem opphevelsen av knekkpunktet i Statens pensjonskasse skal få virkning for.