Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:878 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Ledelsen i SSØ planlegger å opprette 2 lederregioner blant dagens 6. Det vil føre til en reduksjon i nivå på faglige oppgaver og utviklingsmuligheter hos de resterende 4. Da Stortinget behandlet opprettelsen av SSØ ble det slått fast at det ikke skulle være en sentralisering av oppgavene.
Mener statsråden at den planlagte omorganiseringen samsvarer med Stortingets intensjoner?

Begrunnelse

Senter for Statlig Økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004. Det ble opprettet 6 regionkontorer. De er i dag relativt selvstendige organisasjoner med en regional ledelse og en god fordeling av driftsoppgaver og utviklingsoppgaver. Det medvirker til et godt arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter for de ansatte.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er et mål for Senter for statlig økonomistyring (SSØ) å kunne tilby kostnadseffektive lønns- og regnskapstjenester til SSØs brukere. For å kunne ivareta et helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling av henholdsvis lønns- og regnskapstjenester, ønsker SSØ å omorganisere virksomheten. SSØ har ennå ikke tatt endelig beslutning om valg av organisasjonsmodell. Når SSØ har valgt modell, skal saken forelegges Finansdepartementet.

Da SSØ ble etablert la Finansdepartementet vekt på at de seks regionale kontorene skulle rendyrke den operative rollen som leverandør av fellestjenester til statlige virksomheter, jf. St. prop. nr. 65 (2002-2003) og St. prop. nr. 1 (2003-2004). Det ble også lagt vekt på å videreføre den økonomifaglige kompetansen ved skattefogdkontorene og Skattedirektoratet, ivareta hensynet til en regional balanse og begrense de økonomiske og administrative konsekvensene av reorganiseringen.

Forslaget til ny organisering av SSØs virksomhet som nå er til vurdering i SSØ, omfatter fortrinnsvis en justert intern ledelsesstruktur og en justert fordeling av oppgaver mellom ulike enheter.

De regionale kontorene er en integrert del av SSØ, og de yter lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter over hele landet uavhengig av lokalisering. Forslaget til ny organisering innebærer ingen endringer av dette.

Jeg kan ikke se at forslaget som er til behandling i SSØ vil bryte med forutsetningene som ble lagt til grunn ved opprettelsen av SSØ. Lokaliseringen på seks kontorsteder opprettholdes, og det er fortsatt vekt på den operative rollen som leverandør av økonomitjenester ved de regionale kontorene. De foreslåtte endringene innebærer en viss samling av utviklingsoppgaver ved to av kontorstedene. Endringene vil samtidig styrke utviklingsarbeidet utenfor Osloområdet samlet sett, og det legges ikke opp til overføring av arbeidsplasser til sentralenheten i Oslo.