Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:896 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Aftenposten den 9. februar kan man lese om en person som, etter å ha vært uføretrygdet er blitt alderspensjonist og har vært i arbeid hele tiden. Damen er blind og har hatt noen hjelpemidler i jobben. Hun er 75 år og vil fortsette i jobben der hun er sterkt ønsket. Hun blir fratatt dekning av transport til jobb og hjelpemidlene hun trenger. For å ha råd til å dekke arbeidsreiser med drosje må hun jobbe lengre dager.
Mener statsråden dette er riktig fremgangsmåte overfor en arbeidsvillig ufør alderspensjonist?

Begrunnelse

Det er, så vidt jeg vet, et uttalt mål for regjeringen at personer med nedsatt funksjonsevne og alderspensjonister skal kunne fortsette i jobb så lenge de og arbeidsgiver er enige om at dette er ønskelig. Når regelverket fører til at alderspensjonister med nedsatt funksjonsevne blir fratatt de hjelpemidler de har hatt tilgang til tidligere i jobbsituasjonen er det kanskje fornuftig å endre regelverket. Den arbeidstakeren det her er snakk om hadde dekket arbeidsreiser, hun hadde en PC og leselist til hjelp og klarte seg utmerket, ifølge kollegene, selv om hun er blind. Hun ønsker nå å fortsette i den 50 % stillingen hun har hatt siden hun ble alderspensjonist. Dette blir svært vanskelig uten de hjelpemidler hun tidligere hadde. Både av hensyn til hennes livskvalitet, helsetilstand og økonomiske situasjon ville det være gunstig om hun får fortsette i jobben. Også samfunnets interesser burde tale for at hun får den hjelpen hun trenger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Reiertsen stiller med bakgrunn i et leserinnlegg i Aftenposten 9. februar i år, spørsmål om aldersbestemmelser i regelverket for arbeidsrettede hjelpemidler og transportordninger for funksjonshemmede er i tråd med regjeringens satsing på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og eldre arbeidstakere. Som representanten viser til, har regjeringen som mål at flere skal få og beholde arbeid, særlig personer som er i utkanten av arbeidslivet og som har arbeidsevne. Dette er blant annet visjonen for avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Retten til hjelpemidler i arbeidslivet reguleres av folketrygdloven § 10-5. Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til hjelpemidler i arbeidslivet for personer som mottar alderspensjon. Personer som ikke lenger har rett til hjelpemidler i arbeidslivet etter folketrygdloven § 10-5 kan vurderes i henhold til § 10-6 om rett til hjelpemidler i dagliglivet. Dette kan for eksempel gjelde leselist for betjening av standard datautstyr, dersom dette er nødvendig som følge av brukers funksjonsnedsettelse.

Representanten Reiertsen viser videre til at vedkommende person også er blitt fratatt stønad til arbeidsreiser grunnet aldersbestemmelser. Jeg har imidlertid ut fra opplysningene som foreligger i saken ikke vært i stand til å bringe på det rene om den aktuelle personen er bosatt i eller utenfor Oslo. Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser, som ligger under mitt ansvarsområde og forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, er etablert som forsøksordning i alle landets fylker, bortsett fra Oslo som har sin egen kommunale ordning. Ordningen er ikke hjemlet i folketrygdloven, men er bygget opp etter samme system som folketrygdlovens § 10-5. Arbeids- og velferdsetaten kan gi stønad til dekning av arbeids- og utdanningsreiser til personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke har mulighet for å bruke offentlig transport eller egen bil. Det er ikke satt bestemte aldersbestemmelser i vilkårene for denne forsøksordningen. Arbeids- og velferdsetaten har informert meg om at de ikke har mottatt noen søknader om arbeids- og utdanningsreiser fra personer som mottar alderspensjon.

Dersom den aktuelle person er bosatt i Oslo, kan vedkommende ha søkt om å bli omfattet av den kommunale ordningen med såkalte TT-reiser (tilrettelagt transport), herunder også arbeidsreiser. Denne ordningen sorterer under samferdselsministerens ansvarsområde, men det er Oslo kommune som utformer regelverket for ordningen. Fra Oslo kommune blir det på generelt grunnlag opplyst at det ikke eksisterer noen øvre aldersgrense i regelverket for arbeidsreiser for å komme inn under ordningen.