Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:882 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er det foretatt en ny vurdering av hvilket sykehus som skal inneha lokalsykehusfunksjoner for innbyggerne i Nes slik det er lovet?

Begrunnelse

Det har lenge vært debatt om hvilket sykehus innbyggerne i Nes skal ha som sitt lokalsykehus, alternativene er sykehuset Innlandet eller Ahus. Jeg stilte i 2008 spørsmål til daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen der jeg bad om en avklaring av dette.
I svaret sier statsråden at en vurdering av dette skal foreligge fra 01.01.2011.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, ble det i svar fra daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen 4. september 2009, vist til at Helse Sør-Øst RHF behandlet spørsmålet om sykehustilknytning for innbyggerne i Nes kommune høsten 2008.

Det ble i den forbindelse lagt til grunn at Nes kommune fortsatt skulle få lokalsyke-hustjenester ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, og spesialiserte tjenester ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Av styrevedtaket fremgår det at det skal gjøres en fornyet vurdering av Nes kommunes lokalsykehustilhørighet etter at overføringen av bydel Alna i Oslo og Follo-kommunene fra Oslo universitetssykehus HF (OUS) til Ahus er gjennomført, og nødvendige kapasitetsanalyser er foretatt (styresak 108/2008).

Som representanten er kjent med, ble lokalsykehusansvaret for befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follo-kommunene overført til Ahus fra nyttår. I forbindelse med overføringen, som omfatter et pasientgrunnlag på 160 000 mennesker, ble det lagt vekt på at overføringen skulle skje på en forutsigbar, trygg og forsvarlig måte. Ifølge Helse Sør-Øst RHF har fokus frem til nå vært rettet mot den vedtatte overføringen. En vurdering av Nes kommunes fremtidige lokalsykehustilhørighet og eventuelle overføring til Ahus er derfor foreløpig ikke påbegynt. Dette kan gjøres etter at nye kapasitetsanalyser for Ahus er gjennomført. Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil det være aktuelt å se nærmere på Nes kommunes lokalsykehustilhørighet i forbindelse med rullering av strategisk utviklingsplan for helseregionen i 2012.