Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:883 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Kan statsråden garantere at hun følger opp helseforetakene slik at de følger lov om offentlig anskaffelser?

Begrunnelse

Valnesfjord helsesportsenter har fått medhold i en klage til KOFA med bakgrunn i at de tapte et anbud som Helse Nord RHF hadde utlyst på rehabiliteringstjenester. Bakgrunnen for klagen er bandt annet at Helse Nord har endret vektingen av anbudet i etterkant. Jeg forutsetter at statsråden sørger for at helseforetakene følger loven om offentlige anskaffelser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Innledningsvis så vil jeg minne om at de regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettssubjekter. Dette innebærer at de har et selvstendig ansvar for å følge opp de rettigheter og forpliktelser de har i ulike sammenhenger, også i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Dette innebærer at i den konkrete saken det refereres til, må Helse Nord RHF ta stilling til hvordan de vil følge opp KOFAs konklusjoner og eventuelt vurdere videre rettslig oppfølging.

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på korrekt og samfunnstjenelig måte. Kjøp av helsetjenester må skje innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, og det er da viktig også å ivareta de hensyn som ligger bak regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk, og ved å sikre en lik behandling av alle leverandører.

Regelverket for offentlige anskaffelser er ikke alene tilstrekkelig for å sikre at offentlige innkjøp blir faglig gode og har høy kvalitet. Det er behov for tiltak knyttet til organisering, ledelse og kompetanse for å få korrekte og gode innkjøp, jf. St. meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Offentlige anskaffelser har derfor vært et sentralt tema i eierstyringen av de regionale helseforetakene i flere år. Det har blitt stilt krav om god internkontroll, etterlevelse av regelverket og tiltak for å styrke kompetansen på innkjøpsområdet.

Det er min klare oppfatning at de regionale helseforetakene over tid har hatt en positiv utvikling i sin håndtering av offentlige anskaffelser. Det er likevel behov for å følge opp videre, og vi har også satt eierkrav knyttet til offentlige anskaffelser i foretaksmøtene i januar i år. Her ble det satt krav om at de regionale helseforetakene skal gjennomføre eksterne evalueringer av sine anskaffelser av helsetjenester, for på denne måten å sikre at en lærer av de erfaringer en har gjort. Evalueringene skal bl.a. omfatte konsekvenser for pasienttilbudet i forhold til kontinuitet, geografisk tilgjengelighet, bredde og mangfold, og evne til fornyelse og utvikling. I tillegg skal evalueringene se på anskaffelsene i et leverandørperspektiv, hvor sentrale temaer vil være forutsigbarhet, ryddighet og profesjonalitet, samt konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon.

Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg forutsetter at de regionale helseforetakene og helseforetakene følger regelverket for offentlige anskaffelser, og at de har et kontinuerlig fokus på mulige forbedringstiltak som bidrar til at de gjennomfører gode innkjøp både i rettslig forstand og i mer alminnelig forstand.