Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:887 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen vil innføre nye regler for arbeidstakere fra utlandet som innebærer krav om folkeregistrering i Norge for arbeidstakere som skal arbeide her mer enn 6 måneder.
Hvilke vurderinger har regjeringen gjort i forhold til konsekvenser for internasjonalisering av norsk forskning, og eventuelle behov for fritaksordninger for forskere ved norske forskningsinstitusjoner med annen nasjonalitet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Norske medier har den siste tiden hatt flere oppslag om Skattedirektoratets nye rutiner for identitetskontroll ved utstedelse av skattekort til personer med D-nummer. De nye rutinene medfører blant annet bedre kontroll av norske regler for bostedsregistrering, som sier at opphold i Norge på mer en seks måneders varighet skal regnes som bosetting. Strengere praksis på dette området har vist seg i særlig grad å berøre svenske arbeidstakere i Norge.

La meg først få slå fast at denne saken ikke dreier seg om nye regler som regjeringen har iverksatt, slik ordlyden i spørsmålet antyder, men om en skjerpet praksis av gjeldende regler. Disse fremgår av lov og forskrift om folkeregistrering.

Det er bare de som har til hensikt å oppholde seg i Norge midlertidig og kortvarig (som hovedregel under seks måneder) som skal ha D-nummer. Andre må melde innflytting, og vil dermed bli registrert som bosatt og få fødselsnummer. Dagpendlere som arbeider i Norge uten å ha bolig her, skal imidlertid ikke bostedsregistreres i Norge.

Skattedirektoratets nye rutiner har bidratt til å avdekke at disse reglene kan få uheldige konsekvenser for enkelte grupper av arbeidsinnvandrere, inkludert svenske ukependlere. Regjeringen ønsker derfor å se nærmere på om det kan være aktuelt å endre de norske reglene om bostedsregistrering.

Finansdepartementets har derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe som vurderer endringer av regelverket om bostedsregistrering og mulige strakstiltak. Som et strakstiltak har Skattedirektoratet informert skattekontorene om at saker om bostedsregistrering, som har oppstått som følge av at personer med D-nummer søker om skattekort for annet år på rad, stilles i bero inntil videre. Det innebærer at personer med D-nummer, herunder svenske pendlere, inntil videre bare vil bli bostedsregistrert i Norge dersom de selv ber om det. Skattedirektoratet har også gitt instruks til skattekontorene om at denne gruppen skal få skattekort uavhengig av spørsmålet om bostedsregistrering.

Som høyere utdannings- og forskningsminister er jeg naturligvis opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for forskermobilitet, både til og fra Norge. Jeg kan forsikre om at Kunnskapsdepartementet vil gjøre sitt for å bidra til å belyse hva eventuelle endringer i regelverket for bostedsregistrering vil bety for internasjonalisering av norsk forskning.