Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:888 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Vil statsråden vurdere å gi styringssignal om at det er den medisinsk vurderinga åleine som skal avgjer kva sjukehus pasientar skal sendast til?

Begrunnelse

Praksis i helseforetaka er i dag slik at pasientar ved akuttinnlegging i sjukehus, skal leggast inn på sjukehus innanfor eige regionale helseforetak. Dette medfører i mange tilfeller langt lenger reisetid enn naudsynt. Legar si medisinske vurdering av skadeomfang, behov for hjelp og belastning ved transport er med andre ord underlagt helseforetaka si målsetjing om å ha pasientane i eige foretak. Denne problemstillinga er særskilt relevant i områder med "overlappande" foretaksgrenser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er et grunnleggende prinsipp at pasientens behov for helsetjenester avgjør hvilke tjenester som ytes og hvor disse ytes. Jeg har vært i kontakt med alle de regionale helseforetakene som bekrefter at det er dette som er praksis i dag.

De fleste øyeblikkelig-hjelp-situasjoner blir behandlet i kommunehelsetjenesten. Der det er behov for innleggelse i sykehus er det som oftest legevaktslege eller fastlege som sammen med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) avgjør hvilket sykehus pasienten skal sendes til. Dette gjøres ut fra en totalvurdering av pasientens behov og hvilket tilbud som finnes ved det enkelte sykehus. Der det er mulig å komme raskere til et sykehus med kompetanse til å ferdigbehandle pasienten, vil dette bli vurdert. I slike tilfeller vil luftambulansetjenesten ofte spille en viktig rolle for å frakte pasienten raskt til kompetent behandlingssted. For ulike tilstander vil dette kunne være innenfor eget helseforetak, naboforetak, sykehus med regionsfunksjoner eller institusjoner med nasjonale funksjoner. For eksempel vil pasienter med alvorlige brannskade ofte sendes til Helse Bergen HF, Haukeland, som har nasjonal funksjon på dette.

Basert på gjeldende praksis er det min vurdering at det ikke er behov for å gi ytterligere styringssignaler til de regionale helseforetakene i forhold til problemstillingen som reises.