Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:895 (2010-2011)
Innlevert: 14.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norske bilister betaler svært mye i bompenger, og dette kommer på toppen av alle de andre bilavgiftene. Vedlegg 4 i svaret til budsjettspørsmål nr. 248 fra Fremskrittspartiets fraksjon av 9. oktober 2008 til statsbudsjettet for 2009, viser fordeling av brutto bompengeinntekter, driftskostnader, netto finanskostnader og netto bompengeinntekter for hvert enkelt år i perioden 1990-2007.
Hvordan ser tallene ut for perioden 1990-2010 fordelt på fylkesvei og riksvei, og kan statsråden legge frem en oppdatert oversikt?

Begrunnelse

Budsjettspørsmålet av 9. oktober 2008 ser slik ut:
http://www.statsbudsjettet.dep.no/Statsbudsjettet-2009/Budsjettsporsmal/Bevilgningssporsmal/Fremskrittspartiet248/

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tabellen under viser brutto bompengeinntekter, bompengeselskapenes driftskostnader og netto finanskostnader samt netto bompengeinntekter i perioden 1990-2009. Over- sikten er hentet fra bompengeselskapenes regnskaper. Tall for 2010 vil først foreligge når regnskapene for 2010 er klare og innrapportert til Statens vegvesen.

Mill. 2010-kr

År Brutto

bompenge-

inntekter Drifts-kostnader Netto

finans-

kostnader Netto

bompenge-

inntekter

1990 889,99 127,65 500,24 262,20

1991 1 028,31 152,86 668,17 207,27

1992 1 369,82 150,25 876,49 343,19

1993 1 515,99 156,42 777,93 581,74

1994 1 567,36 158,93 589,17 819,26

1995 1 978,87 189,80 703,85 1 085,23

1996 2 083,82 201,31 639,81 1 242,70

1997 2 194,10 220,98 593,78 1 379,34

1998 2 360,67 240,34 602,67 1 517,66

1999 2 460,80 258,12 709,71 1 492,97

2000 2 493,13 270,16 596,71 1 626,27

2001 3 083,35 377,09 713,79 1 992,48

2002 3 812,42 477,53 696,42 2 638,36

2003 3 794,84 438,51 533,20 2 823,14

2004 4 306,59 491,14 403,56 3 411,89

2005 4 691,94 513,32 310,65 3 867,98

2006 4 309,93 505,68 465,08 3 339,17

2007 4 337,98 565,11 374,79 3 398,19

2008 4 942,53 559,67 631,24 3 751,63

2009 5 698,81 700,04 363,75 4 635,02

Sum 58 921,25 6 754,89 11 750,99 40 415,68

De enkelte bompengeselskaper rapporterer ikke på evt. fordeling av bompengeinntekter mellom riksveg, fylkesveg og kommunal veg. I perioden 1990-2009 var det imidlertid bompengeinnkreving på to ”rene” fylkesvegprosjekter; Bjorøyvegen i Hordaland og Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal. Opplysninger for Sykkylvbrua framgår av etterfølgende tabell.

Mill. 2010-kr

År Brutto

bompenge-

inntekter Drifts-kostnader Netto

finans-

kostnader Netto

bompenge-

inntekter

2001 11,824 1,550 9,670 0,604

2002 12,814 2,499 8,527 1,789

2003 13,658 2,246 8,085 3,326

2004 13,899 2,359 7,567 3,973

2005 15,118 2,594 7,400 5,124

2006 15,414 2,606 6,549 6,259

2007 16,546 3,004 6,127 7,415

2008 15,351 2,353 5,744 7,254

2009 15,996 2,233 4,356 9,407

Sum 130,621 21,443 64,026 45,152

Statens vegvesen har kun prosjektspesifikke opplysninger for prosjekter fra og med 2000 og for prosjekter der innkrevingen fortsatt pågår. Pt. foreligger det derfor ikke tilsvarende opplysninger for Bjorøyvegen, som startet opp i 1995 og ble avsluttet i 2005. Begge prosjektene inngår imidlertid i den første tabellen.