Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:889 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 21.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I delrapporten Nasjonal Transportplan 2014-2023-utredningsfasen- Revisjon av målstruktur, er indikator M5.3. Antall Dekar dyrket jord til transportformål, og etappemål M3 er å ta vare på dyrket jord.
Betyr dette ar Regjeringen ikke vil være villige til å fortsette utbyggingen av E6 til motorveistandard nordover i Gudbrandsdalen i retning av Trondheim?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringens jordvernpolitikk i samferdselssektoren er omtalt på side 308 og 309 i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Det blir lagt stor vekt på å begrense inn- grepene i dyrket jord. Det er som regel ikke mulig å gjennomføre nødvendige utbyggings- prosjekt, uten å omdisponere noe dyrket jord.

Prosjektet E6 Ringebu – Otta er planlagt startet i perioden 2010-2013, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen, jf. omtale på side 245 og sidene 247-248 i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Det er forutsatt bygging av ny tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det framgår av omtalen at prosjektet vil føre til nedbygging av om lag 600 daa dyrket eller dyrkbar jord. Denne prioriteringen står fortsatt ved lag.