Skriftlig spørsmål fra Anne Marit Bjørnflaten (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:902 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Spørsmål

Anne Marit Bjørnflaten (A): Mitt spørsmål til statsråden er derfor:
Hvordan vil statsråden følge opp og kvalitetssikre undersøkelsen, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre trygghet i luftfarten?

Begrunnelse

I en undersøkelse publisert av NRK 9. februar d. å hevdes det at halvparten av pilotene har sovnet i luften, uten at det har vært avtalt i forkant. Flygerne kan i følge det europeiske regelverket arbeide inntil 15 timer per dag, og ha arbeidsuker på inntil 60 timer. I følge det samme NRK-innslaget mener flygerne selv at de ikke alltid er skikket til å fly når de har så lange arbeidsdager.
Et langstrakt land og lange avstander gjør nordmenn til et flygende folk. Det er få andre land som har større andel flypassasjerer. Derfor er flysikkerhet også en grunnleggende forutsetning – folk skal føle seg trygge når de flyr. Derfor er tallene som er fremkommet i NRKs undersøkelse, dersom de stemmer, alvorlige.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Allerede den 8. februar 2011, like etter at jeg ble kjent med undersøkelsen, ble Luftfartstilsynet gitt i oppdrag å gå nøye gjennom undersøkelsen og gi sin vurdering til departementet. I samme brev er Luftfartstilsynet også bedt om å gi en redegjørelse for hvordan det føres tilsyn med at arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell overholdes. Luftfartstilsynet er videre bedt om å beskrive hvilket ansvar det enkelte flyselskap (AOC-innehaver) har og hvordan selskapet selv skal sikre at flygende personell (flygere og kabinansatte) får tilstrekkelig hvile mellom arbeidsperiodene til at de kan tjenestegjøre med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Luftfartstilsynet ble gitt frist til 21. februar med dette oppdraget. Jeg er kjent med at Luftfartstilsynet til nå har samlet inn materiale fra de sentrale flyselskapene, Norsk Flygerforbund og Statens Havarikommisjon for transport og at tilsynet er i ferd med å gjennomgå dette materiale og utarbeide en egen analyse av undersøkelsen.

Det regelverket som regulerer arbeidstiden for flygende personell, er felles for alle EØS-landene. Jeg legger til grunn at flysikkerheten er ivaretatt på tilstrekkelig vis dersom flyselskapene overholder regelverket. I tillegg kommer det ansvaret som det enkelte besetningsmedlem har i henhold til gjeldende bestemmelser om at han/hun ikke skal tjenestegjøre på et fly dersom besetningsmedlemmet vet at vedkommende lider av eller kan lide av tretthet eller føler seg uopplagt i en slik grad at flygingen kan settes i fare. Det enkelte besetningsmedlem har altså en absolutt plikt til å be seg fritatt for flyging dersom vedkommende er for sliten.

Det som er avdekket i denne NRK-undersøkelsen og som kan synes noe bekymringsfullt, er besetningsmedlemmers brudd på plikten til å rapportere til Luftfartstilsynet om uregelmessige omstendigheter som kan ha påvirket flysikkerheten. Dette til tross for at vi i Norge har et av de beste rapporteringssystem i Europa og verden for øvrig hva angår vern av rapportøren. I henhold til luftfartsloven §§ 12-28 til og med 12-31 er rapportøren beskyttet både mot inndragning av sertifikat og mot at opplysningene kan brukes som bevis i en straffesak, samt mot sivilt søksmål og sanksjoner fra arbeidsgiver.

Dersom det skulle bli avdekket forhold rundt praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene som ikke er forenlig med våre strenge flysikkerhetsmessige krav, vil jeg sette i verk tiltak for å endre slik praksis.