Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:903 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norsk veinormal styrer norsk veistandard. Gjeldende veinormal medfører at det bygges nye Europa-, riks- og fylkeveier uten fysisk midtdeler. Fysisk midtdeler er det mest effektive tiltaket for å redusere møteulykker som svært ofte medfører tap av menneskeliv eller alvorlige personskader.
Hva vil statsråden gjøre for snareste å endre veinormalen slik at kravet til årsdøgnstrafikk for å bruke viktige trafikksikkerhetstiltak som midtdelere, bred midtmarkering og 3- eller 4-felts vei reduseres?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I dag er det i vegnormalene forutsatt en trafikkmengde i dimensjoneringsåret på 8 000 kjøretøyer per døgn før det bygges midtrekkverk på nye og eksisterende veger. Det er også forutsatt en samlet vegbredde på minst 12,5 meter.

Det er gjort forsøk med å installere midtrekkverk på veger med en bredde på ned mot 10 m. Jeg har bedt Statens vegvesen om å vurdere kravet om en minste trafikkmengde på 8000 kjøretøyer per døgn for etablering av midtrekkverk på nye veger. Jeg har også bedt om at det vurderes å åpne for større fleksibilitet for når det skal settes opp midtrekkverk på eksisterende veg, vurdert ut fra ulykkessituasjonen. Det arbeides videre med å teste ut ulike typer midtmarkeringer med rumleeffekt, noe som også vil redusere møteulykkene.

Jeg vil i tillegg minne om at trafikksikkerhetsarbeid er langt mer enn midtrekkverk, selv om dette tiltaket er viktig. Fortsatt har vi store utfordringer med hensyn til fart, bilbeltebruk og kjøring under påvirkning av rusmidler.