Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:911 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden garantere for at Innovasjon Norge sin tilstedeværelse i Midt-Østen og spesielt i Dubai blir opprettholdt?

Begrunnelse

Innovasjon Norge (IN) opprettet 1.september 2008 utenlandskontor i Dubai. Kontoret dekker i første rekke De Forente Arabiske Emirater (UAE), Saudi-Arabia og Qatar. Kontoret har for øvrig etablert et godt samarbeid med de ulike norske ambassadene i Midt-Østen regionen.
IN sitt kontor i Dubai er spesielt viktig for innhenting av markedsinformasjon og knytte nettverk innenfor områder som olje og gass, fornybar energi og marin teknologi.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 er IN pålagt en innsparing på drift på 100 mill kroner. Ifølge IN selv vil dette ramme hele IN sin organisasjon, blant annet utenlandsvirksomheten. IN har besluttet å legge ned kontoret i Dubai.
Dette vil få vesentlige negative ringvirkninger for norske næringsaktører som har etablert seg og ønsker å etablere seg i Midt-Østen regionen eller inngå samarbeid med utenlandske aktører i og fra regionen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg vil først understreke at det er Innovasjon Norges hovedstyre som beslutter eventuelle endringer i selskapets kontorstruktur. Hovedstyret er, etter lov om Innovasjon Norge, ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Dette innebærer bl.a. at hovedstyret er ansvarlig for at selskapet har en forsvarlig organisering. Hvor Innovasjon Norge skal være lokalisert, er derfor opp til hovedstyret/selskapsledelsen å vurdere og avgjøre, som en del av ressursdisponeringen for å nå de målene som er satt for selskapets virksomhet.

Nærings- og handelsdepartementet ber i våre årlige oppdragsbrev til Innovasjon Norge om å bli orientert om planer om vesentlige endringer i selskapets kontorstruktur. Dette gjelder opprettelse, nedleggelse eller flytting av kontorer, i tillegg til betydelige endringer i størrelsen på bemanningen.

Selskapet orienterte Nærings- og handelsdepartementet om sine planer om nye tilpasninger i utekontorstrukturen i et brev datert 11. januar 2011. I departementets svarbrev til Innovasjon Norge datert 19. januar 2010 ble det vist til at det kunne være et alternativ å avvente den forestående evalueringen av Innovasjon Norges utevirksomhet, før selskapet eventuelt legger ned sitt kontor i Dubai.

Evalueringen av utevirksomheten er en oppfølging av evalueringen av Innovasjon Norge som Nærings- og handelsdepartementet gjennomførte i fjor. Formålet med evalueringen av utevirksomheten er å få en nærmere vurdering av Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid, med særlig vekt på selskapets arbeid ved utekontorene, i tillegg til å få anbefalinger knyttet til hvordan dette tilbudet bør innrettes framover. Et av spørsmålene som vil belyses er hvorvidt Innovasjon Norge er til stede i de riktige markedene sett i forhold til næringslivets behov og målsettinger.