Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:907 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Endelig statistikk fra SSB og NIFU over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den samlede FoU-innsats i Norge utgjorde 41,9 milliarder kroner i 2009. Målt i faste priser økte de samlede FoU-utgifter i 2009 med 2,3 prosent i gjennomsnitt per år i forhold til 2007. Fra 2008 til 2009 var det imidlertid en realnedgang på 0,2 prosent. FoU-utgiftene i næringslivet lå på samme nominelle nivå i 2009 som i 2008. Det innebærer en realnedgang på 3,6 prosent.
Hvorfor satser ikke regjeringen mer på FoU?

Begrunnelse

Målt i faste priser økte de samlede FoU-utgifter i 2009 med 2,3 prosent i gjennomsnitt per år fra 2007. Hele økningen fant sted i 2008. Fra 2008 til 2009 var det en realnedgang på 0,2 prosent. Til sammenligning lå den gjennomsnittlige årlige realveksten mellom 2005 og 2007 på 6,9 prosent. FoU-utgiftene i næringslivet lå på samme nominelle nivå i 2009 som i 2008. Det innebærer en realnedgang på 3,6 prosent. Mellom 2007 og 2008 hadde næringslivet en realøkning på 4,5 prosent. Næringslivets andel av de totale FoU-utgifter i Norge utgjorde 43,5 prosent i 2009 mot 45 prosent i de foregående årene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Den nylig publiserte FoU-statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at de samlede FoU-utgiftene i Norge var på 41,9 mrd. kroner i 2009, en økning på vel 5,3 mrd. kroner fra 2008. Dette tilsvarer en nominell vekst på 2,3 pst. Statistikken viser at det ikke var noen økning i næringslivets utgifter til FoU i dette tidsrommet.

FoU-statistikken for 2009 er ikke fullt ut ferdigstilt, og det kan ikke trekkes sikre konklusjoner om utviklingen i den offentlige finansieringen basert på den hittil publiserte FoU-statistikken. Men, i tillegg til FoU-statistikken gjennomfører NIFU hvert år en analyse av statsbudsjettets samlede bevilgninger til FoU. Disse tallene viser tydelig at Regjeringen satser på forskning. Regjeringen har styrket den offentlige forskningsfinansieringen med 50 prosent fra 2005 til 2011 (fra 15,5 mrd til 24,3 mrd). Dette tilsvarer en realvekst på 27 prosent.

Sammenliknet med andre land bruker Norge mye offentlige midler på forskning og utvikling. Regjeringen har ikke direkte innflytelse over næringslivets prioriteringer, men har gjennom en rekke virkemidler lagt til rette for at næringslivets forskning kan styrkes.