Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:912 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden vurdere endringer i stipendordningen for forfattere, f.eks. ved å utvide ordningen til å gjelde alle forfattere og/eller ved å legge opp ordningen etter prinsippet for utdanningsstøtte, for å i større grad enn i dag sikre at midlene tildeles forfattere som leverer et produkt?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller merker seg at det er utfordringer knyttet til forfattere som mottar stipend, men som ikke leverer manuskripter eller rapporterer om sitt arbeid. Som det bl.a. kommer frem i en artikkel i Dagens Næringsliv 28. januar 2011 så kan det være flere grunner til dette, men det er like fullt en utfordring når Det faglitterære fond på en gitt tid kan ha flere millioner kroner utestående uten rapportering. Det kan stilles spørsmål ved om det kan være en idé å heller organisere fondet på en lignende måte som Statens Lånekasse, hvor man i utgangspunktet mottar et lån som automatisk omgjøres til stipend når forfatteren oppfyller sin del av avtalen. Spørsmålsstiller er også skeptisk, all den tid slike forfatterstipend praktiseres, til ordninger som kun er rettet mot en eksklusiv gruppe forfattere. Det vil derfor være interessant å høre statsrådens helhetlige tanker omkring denne ordningen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I spørsmålsformuleringen henvises det til ”stipendordningen for forfattere”, og jeg går ut fra at spørsmålsstiller med dette sikter til Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Gjennom Statens kunstnerstipend kan forfattere søke om stipend og garantiinntekt på lik linje med andre kunstnergrupper som er inkludert i ordningen.

Den statlige stipendordningen er fastsatt ved Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Stipend og garantiinntekt tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere i samsvar med kvotefordelingen som fastsettes av Kulturdepartementet. Utvalgets tildeling foretas etter innstilling fra sakkyndige komiteer som oppnevnes av kunstnerorganisasjonene. Kunstnere kan miste retten til garantiinntekt eller arbeidsstipend pga. manglende yrkesaktivitet eller manglende rapportering.

Pr. i dag er 23 kunstnergrupper inkludert i stipendordningen. Fire av disse er grupper for skrivende kunstnere; skjønnlitterære forfattere, barne- og ungdomsbokforfattere, skjønnlitterære oversettere og dramatikere. Et arbeidsstipend skal gi kunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller fordypningsoppgave for å videreutvikle kunsten sin, og det stilles ikke krav til at det skal leveres et ferdig produkt i løpet av stipendperioden. Det er på den måtet knyttet en viss risiko til midler som utbetales som arbeidsstipend fordi produktet ikke er gitt. Slik må det nødvendigvis være for at god kunst, herunder litteratur, skal kunne produseres.

For øvrig fremgår det av begrunnelsen for spørsmålet at spørsmålsstiller blander sammen stipendordningene til henholdsvis Statens kunstnerstipend og Det faglitterære fond. Det faglitterære fond er opprettet av og forvaltes av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Hvordan NFFO forvalter sitt fond og sin stipendordning er det ikke opp til meg å vurdere.

Regjeringen har som mål å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Statlig støtte av kunstnerisk virksomhet gjennom ulike stipendordninger er i så måte et sentralt element i norsk kunstnerpolitikk.