Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:913 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 17.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ved innføring av eiendomsskatt får ikke skatten være høyere enn 2 promille. Videre kan ikke skatten øke med mer enn kr.2 for hver kr. 1000 fra ett år til neste.
Kan dette tolkes slik at økningen ved omtaksering ikke skal være høyere enn 2 promille fra gammel takst, eller at den starter på 2 promille av ny takst?

Begrunnelse

Loven som begrenser kommunens rett til å øke til 2 kroner pr. 1000 er ment for å beskytte eiendomsbesitter mot for høy økning fra ett år til ett annet.
Jeg viser til Eigedomsskattelova. 4. kapitlet. – Skattesatser. § 13.

”Første året det vert utskrive eigedomsskatt i ein kommune, må skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr 1.000 av takstverdet. Seinare kan skatten ikkje i noko år aukast med meir enn kr 2 for kvart kr 1.000. Skatten kan likevel aukast med kr 3 for kvart kr 1.000 for huslause grunneigedomar. Skatten kan aukast med kr 3 for kvart kr 1.000 for eigedomar som nemnde i § 12 bokstav a same år som kommunen innfører botnfrådrag i eigedomsskatten. Skattøyret kan ikkje aukast same år som botnfrådrag fell bort. Derimot kan eigedomsskatten setjast ned til dei nemnde minstegrensene frå eit år til det neste utan omsyn til kor høg skattesatsen er frå før.”

Hvert 10. år foretar kommunen omtaksering av eiendommene, noe som har ført til at de fleste får en høyere eiendomskattetakst. Hvis en bolig/eiendom endrer taksgrunnlag fra f.eks. 1, 5 mill til 3 mill. og promillesatsen er 4 promille – 6000 kr., vil økingen bli på 4 promille – 6000 kr. fra ett år til ett annet hvis den samme promillesats opprettholdes. Dette kan unngås ved at promillesatsen settes ned, eller at ny promillesats settes til 2 promille slik det gjøres ved nyinnføring
Etter hvert som stadig flere kommuner innfører eiendomskatt, og mange foretar omtakseringer vil det være fint å få avklart hvordan loven skal tolkes de årene eiendommene endrer verdi som følge av at kommunen gjennomfører omtaksering. Omtaksering kan være en måte å omgå økningsbegrensningen på, og slik jeg ser det bør det komme klarere frem i loven hvordan intensjonen om å begrense endringen i den økonomiske belastning fra ett år til ett annet skal følges opp i året med nye takster.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Eigedomsskattelova kapittel 4 fastsetter minimums- og maksimumsgrenser for skattesatsene ved utskriving av eiendomsskatt. Videre inneholder kapittelet regler om hvor mye skattesatsene kan økes pr. år fram til taket på 7 promille. Hovedregelen er at satsene ikke kan økes med mer enn 2 promilleenheter pr. år. Skattesatsene vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett. Eigedomsskattelova kapittel 3 inneholder nærmere regler om skattegrunnlaget. Etter eigedomsskattelova § 8 skal ligningsverdien året før skatteåret legges til grunn ved utskriving av eiendomsskatt. Det følger imidlertid av eigedomsskattelova § 33 at §§ 8 og 9 bare har trådt i kraft for anlegg og produksjon av elektrisk kraft. For alle andre eiendommer er det fremdeles bestemmelsene i den opphevete byskatteloven (skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9) §§ 4, 5 og 9 som gjelder ved fastsettelse av skattegrunnlaget. Skatteverdien av eiendommen skal fastsettes ved taksering, jf. byskatteloven § 4. Takstverdien taksering er omsetningsverdien, jf byskatteloven § 5. Hovedregelen er at etter førstegangs taksering skal det være alminnelig taksering hvert 10 år, jf byskatteloven § 4. Dersom det foreligger særegne forhold kan kommunestyret beslutte at taksering skal skje tidligere eller senere enn 10 år, men likevel ikke senere enn 3 år etter at taksering skulle vært holdt. Det framkommer ikke av loven, forarbeidene eller rettspraksis noen kobling mellom reglene om maksimal økning av skattesatsen og reglene om ny alminnelig taksering. Ved alminnelig taksering er begrensningen at takstverdien ikke kan være over omsetningsverdi. Ny alminnelig taksering kan derfor medføre at man får en skatteøkning på over 2 promilleenheter. Side 2

Innenfor rammene av eigedomsskattelova har kommunene forholdsvis stor frihet med hensyn til utformingen av eiendomsskatten. Jeg viser her til reglene om satser, bunnfradrag og bruken av reduksjonsfaktor i takstene. Gjennom kombinasjon av disse har kommunene mulighet til å tilpasse skattenivået til ønsket nivå og lokale forhold.