Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:915 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 17.02.2011
Besvart: 25.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Kan statsråden forklare hva erstatningsbeløpet på 8,3 millioner i totalregnskap for reindrifta 20 08 er, og gi en vurdering av hvor stort avvik man kan ha i et regnskap før det bør rettes opp?

Begrunnelse

I avisen Sagat fra 27. januar kan man lese om en avtale inngått mellom forsvaret og et reinbeitedistrikt om økonomisk kompensasjon for ulemper påført distriktet som følge av forsvarets bruk av Halkavarre skytefelt. Journalisten gjør et forsøk på å finne ut hvor stor erstatning som er avtalt. I totalregnskap for reindriftsnæringa for 2008 finnes på side 3 en fotnote som opplyser om at det er betalt 8,3 millioner i erstatning til et distrikt i Kautokeino vest. På nærmere forespørsel fra avisen er det ingen i forsvaret eller hos angjeldende reinbeitedistrikt som kan svare for hva dette er. De kjenner ikke til beløpet. Ved henvendelse til reindriftsforvaltningen i Alta får avisen opplyst at dette er et ukjent beløp og dermed må være feil.
Ved gjennomlesning av regnskapet for 2009 registrerer jeg at samme feil gjentar seg.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til oversendt spørsmål fra stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen hvor det anmodes om en forklaring på et beløp på 8,3 mill kroner som fremkommer på side 3 i totalregnskapet for reindriften for 2008, avgitt av Økonomisk utvalg. Samtidig reises det spørsmål om hvor stort avvik man kan ha i et regnskap før man retter det opp.

Innledningsvis gir jeg en kort orientering i forhold til Økonomisk utvalg sin instruks, formålet med totalregnskapet, samt hvordan erstatninger for arealinngrep fremkommer og behandles i totalregnskapet.

I medhold av hovedavtalen for reindriften har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en instruks for Økonomisk utvalg for reindriften. I henhold til instruksen skal Utvalget legge fram et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangspunkt for forhandlingene mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften. Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i næringen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte siidaandel, distrikter, tamreinlag og for næringen som helhet.

Partene i reindriftsoppgjøret oppnevner to medlemmer hver til utvalget. Landbruks- og matdepartementet oppnevner i tillegg en leder etter samråd med NRL. Funksjonstiden er 4 år, og følger Reindriftstyrets funksjonstid.

Den kompensasjonen stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen refererer til, er en erstatning for et arealinngrep. Slike erstatninger anvendes i hovedsak til dekning av felles kostnader, og beregnes ut fra distriktenes regnskaper og reindriftsfond. Disse erstatningene inntektsføres i en egen post, som omfatter årlige erstatninger, engangserstatninger og renteavkastning fra tidligere innvilgede erstatninger. Grunnet manglende spesifikasjon i grunnlagsmaterialet, har Utvalget i sine publikasjoner påpekt at oversikten over erstatningene for arealinngrep er noe usikker.

Stortingsrepresentant Bakke-Jensen viser til at i Totalregnskapet for 2008 på side 3 opplyses det om at det er utbetalt 8,3 mill kroner til et distrikt i Kautokeino vest. Beløpet skal være relatert til en økonomisk kompensasjon som er utbetalt til distriktet i forbindelse med forsvarets bruk av Halkavarre skytefelt. Det vises til at verken distriktet, forsvaret eller Reindriftsforvaltningen i Alta kjenner til dette beløpet.

Jeg påpeker at i fotnoten på side tre i totalregnskapet for 2008 vises det til at det er utbetalt 8,3 mill kroner til et distrikt i Karasjok øst, og ikke Kautokeino vest som det refereres til i stortingsrepresentant Bakke-Jensen sitt spørsmål. Imidlertid medfører det riktighet at det ikke er utbetalt 8,3 mill kroner til et enkelt distrikt. Beløpet refererer seg til flere utbetalinger av erstatninger til distrikter i Karasjok øst, men ut fra distriktenes regnskaper er erstatningen for forsvarets bruk av Halkavarre skytefelt den vesentligste. Jeg ser det uheldige i at man ikke har fanget opp denne feilen tidligere og rettet den opp.

Økonomisk utvalg legger til grunn at de oversendte revisorgodkjente distriktsregnskapene er korrekte. Imidlertid kan det til tider oppdages feil i disse regnskapene og andre deler av grunnlagsmaterialet. Når det gjelder spørsmål om størrelsen på avvik før de skal rettes opp, vil dette måtte gis en særskilt vurdering i det enkelte tilfellet. Det er det til enhver tid det oppnevnte Utvalget som er ansvarlig for Totalregnskapet, og det er som oftest Utvalget selv som oppdager feil og foretar nødvendige opprettinger. Til tider har også avtalepartene oppdaget feil, og anmodet om at feilen skal rettes opp. Dette har blitt fulgt opp av Utvalget med nye beregninger. Om dette ikke har vært mulig, har feilene blitt omtalt i påfølgende publikasjon.