Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:916 (2010-2011)
Innlevert: 16.02.2011
Sendt: 17.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Underholdskravet har unntaksbestemmelser, blant annet at det kan gjøres unntak fra loven der det er sterke menneskelige hensyn. Flere hevder at dette regelverket tolkes særlig strengt i dag.
Mener statsråden at barns rett til en mor og en far, nedfelt i barnekonvensjonen, bør vurderes som grunn til å falle under underholdskravets unntaksbestemmelser?

Begrunnelse

Onsdag 16. februar forteller Fredrikstad Blad om en familie som er rammet av underholdskravet. Avisen forteller om en familie hvor det ikke er snakk om tvangs- eller henteekteskap. Men en familie som er rammet av sykdom og dermed bortfall av ordinær inntekt. Ekteparet er gift, mannen er norsk og kona er Russisk med utdanning godkjent i Norge. Likevel er resultatet avslag fra UDI, som hevder at barnets rett til samvær med begge foreldre er grunn nok til å gjøre unntak.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra justisminister Knut Storberget av 24.06.2010 med svar på spørsmål nr. 1481 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold. Justisminister Storberget redegjør der for hensynene bak underholdskravet og for unntaksbestemmelsene til kravet, og jeg nøyer med å henvise til det som står der om dette. Som han skriver, vil et generelt unntak i tilfeller hvor partene har barn sammen, kunne føre til at en tvangsgiftet kvinne presses til et ufrivillig svangerskap for å omgå underholdskravet. Eventuelle unntaksbestemmelser må derfor vurderes nøye opp mot de ulike hensynene som gjør seg gjeldende.

Regelverket om det skjerpede underholdskravet ble innført 1. januar 2010, og regjeringen er opptatt av å følge praksis nøye, for å se om det er behov for endringer. I forbindelse med tildelingsbrevet for 2010 er UDI bedt om å rapportere om eventuelle utilsiktede effekter av ny utlendingslov. Herunder er det særskilt bedt om at direktoratet skal rapportere om utilsiktede effekter av de innstramningene som er foretatt i underholdskravet ved familieinnvandring.

Departementet vil blant annet med grunnlag i rapporteringen fra UDI foreta en gjennomgang for å sikre at dagens regelverk ikke virker urimelig begrensende for barns rett til familiegjenforening med foreldrene. Hva som vil bli resultatet av denne gjennomgangen, er for tidlig å si noe om nå.